Fördubblade väntetider kräver KRAV-BO

Migrationsverkets Generaldirektör Anders Danielsson varnar för att handläggningstiderna till besked om asyl kommer att öka till 10 månader. Detta ökar trycket på bostäder. Men Danielssons förslag till lösning – att bygga statliga flyktingboenden leder fel. Att bygga i statlig regi minskar flexibiliteten när flyktingströmmarna minskar, vilket kan vara kostnadsdrivande.

Istället bör regeringen införa KRAV-BO, ett förslag som Almega lanserade tidigare i år. KRAV-BO är ett smartare sätt att upphandla flyktingboenden med högre kvalitet. Nyckeln är att kravställandet ökar i flera dimensioner – gentemot boendeleverantörer, den nyanlände samt att det tydliggörs vad den nyanlände kan förvänta sig av staten.

Idag behöver boendeleverantörer i praktiken inte tillhandahålla något annat än boende. Att istället ställa krav på att boendet också ska levereras med integrationsinsatser samt enbart ges betalt efter resultat ökar kvaliteten. Fastighetsägarna skulle därigenom kunna hyra ut bostäderna till exempelvis omsorgs-, utbildnings- eller omställningsföretag som istället har kontrakten med staten. Alternativt kan fastighetsägarna samarbeta med den typen av företag.

Fördelen med att låta tjänsteföretag med erfarenhet från andra stödinsatser levererar boendetjänsten är att dessa företag har vana av att leverera insatser med god kvalitet. Eftersom dessa företag också har ett systematiskt kvalitetsarbete skulle det vara enklare också ha en ersättningsmodell som ger betalt efter resultat.

KRAV-BO möjliggör också ökad aktivitet tidigare i asylprocessen. Idag får nyanlända stöd först efter beviljad asyl. Sedan vi lanserade KRAV-BO har flera partier påtalat att en del av insatserna behöver införas redan under asylansökningstiden.

Exempel på aktiviteter i KRAV-BO kan vara obligatorisk samhällsorientering samt att man kartlägger de nyanländas kunskaper. Bägge insatserna är inte särskilt dyra, men avlastar integrationsprocessen längre fram. Tyvärr präglas även tiden efter beviljad asyl av långa väntetider, inte minst hos Arbetsförmedlingen. Att bättre använda väntetiden på asyl är ett sätt att använda tiden mer effektivt.

Vän av ordning noterar att ungefär hälften av alla asylsökande får avslag. Det kan då tyckas anmärkningsvärt att bevilja insatser när risken för avslag är stor. Men i praktiken kan KRAV-BO införas selektivt, exempelvis till grupper som har hög beviljandegrad. Idag får exempelvis nästan alla syrier stanna, så de kan kanske vara först ut?