Förtroendefullt samarbete – nyckeln till en utvecklande lokal löneprocess

Almega och Kommunal har tillsammans släppt riktlinjer för hur en lokal löneprocess med individuell lönesättning kan implementeras. Målet är att lönesättningen i högre grad ska bestämmas i företaget utifrån den enskilde medarbetarens prestation.

Utgångspunkten för samarbetet mellan Almega och Kommunal har varit tveksamheten kring hur den lokala lönebildningen fungerar i praktiken. Från Almega lyfts det upp att lönebildningen i högre grad måste få vara ett styrmedel som kan användas för att premiera goda arbetsinsatser och därigenom stärka företagens konkurrenskraft. Från Kommunals sida vill man stimulera yrkesutveckling och skapa bättre möjligheter för individer att påverka sin lön.

Parterna har en samsyn om att en välfungerande lokal löneprocess innebär en fördel för både företag och medarbetare. Löneprocessen ska utgå från det enskilda företagets lönepolicy, som är företagets strategi för hur lönen hänger ihop med företagets affärsidé. Utifrån lönepolicyn och det centrala löneavtalet ska företag och fackliga företrädare sedan arbeta fram ett lönesystem bestående av lönestrukturer, lönekriterier och plan för införande.

Almega och Kommunal visar vägen för hur långsiktigt arbete med lokal lönebildning byggt på förtroendefullt samarbete kan leda till ökad konkurrenskraft genom att stimulera både företags och medarbetares utveckling. En win win-situation som visar att samarbete är viktigt för att hantera nutida likväl som framtida utmaningar på arbetsmarknaden.