Lagar om offentlig marknad

Tröskelvärden

De större inköpen, över tröskelvärdena,  regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler. I Sverige finns de i LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LUF (Lagen om Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).

Dessutom finns svenska regler i LOU och LUF som gäller för upphandlingar under tröskelvärdena.
Läs mer om tröskelvärdena på kkv.se

Direktupphandling

Direktupphandling är upphandlingar som inte behöver annonseras, det finns inte heller några egentliga formkrav på de sätt som finns i upphandlingar över tröskelvärdena. Ofta har den upphandlande myndigheten själva fastställt regler för hur de genomför direktupphandlingar, se till exempel KTHs process för direktupphandling.

Den 1 juli 2014 infördes nya gränser för direktupphandling i LOU och LUF. I LOU är den nya gränsen 505 800 kronor och i LUF 939 342 kronor. Samtidigt infördes regler för dokumentationsplikt för direktupphandlingar över 100 000 kronor. Syftet är att den upphandlande myndigheten ska dokumentera skälen för sina beslut.

Även vid direktupphandling gäller de grundläggande principerna.
Läs mer om direktupphandling på kkv.se

Grundläggande principer för offentlig upphandling

  • Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges lika förutsättningar att kunna delta i upphandlingen.
  • Principen om icke-diskriminering innebär att upphandlande myndighet/enhet inte kan ställa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra.
  • Proportionalitetsprincipen innebär att upphandlande myndighet/enhet inte får ställa större krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen.
  • Principen om ömsesidigt erkännande innebär bland annat att intyg, betyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat EU-medlemsland även måste godtas i Sverige. En upphandlande myndighet/enhet ska enligt denna princip godta varor och tjänster från ekonomiska aktörer under förutsättning att dessa godtas och säljs i annat EU-land.