Etableringsprogram för invandrade akademiker

En färsk långtidsprognos från SCB visar att rekryteringsbehoven kommer vara mycket stora framöver, inte minst i privat och offentlig tjänstesektor. För att klara denna stora utmaning krävs det att vi tar tillvara på den kompetens som söker sig till Sverige. Almegas förslag är därför att satsa resurserna på särskilda etableringsprogram på lärosäten runt om i landet för utländska läkare, sjuksköterskor och lärare.

För många invandrare tar det onödigt lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden, särskilt för de som kommer från länder utanför Europa och inom reglerade yrken med skarpa kvalifikationskrav. Dessa personers utländska läkar-, lärar- och sjuksköterskeexamina är inte direkt giltiga på den svenska arbetsmarknaden. Först måste de myndighetsprövas för godkännande och ofta leder detta till krav på kompletterande utbildningar. Processen till jobb tar ofta flera år, 6-7 år är inte ovanligt. Att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hintar om att extra resurser kommer att avsättas för att komma åt problemet är förstås välkommet.

Vad kan då göras för att snabba upp processerna så vi blir effektivare på att ta tillvara på utländsk expertkompetens till dessa reglerade akademikeryrken? Almegas förslag är att satsa resurserna på särskilda etableringsprogram på lärosäten runt om i landet för utländska läkare, sjuksköterskor och lärare.

  • Etableringsprogrammen bör omfatta valideringsinsatser, kurser i yrkessvenska och praktikplatser.
  • En tydlig målsättning med språkkurserna är att förbereda för jobb och att klara Socialstyrelsens språkprov.
  • Praktikplatserna bör innefatta både jobbskuggning med handledare samt senare provtjänstgöring.
  • Valideringsinsatserna bör bygga på kunskapsprov samt validering av reell kompetens, exempelvis under praktikperioder.

Regeringen bör skyndsamt anslå medel till lärosätena för uppbyggnad och drift av etableringsprogrammen. Kommuner och landsting bör involveras tidigt, liksom privata arbetsgivare som kan tänkas bistå med praktikplatser.