Så kan nyanlända få jobb snabbare

Roger Haddad (FP) vill ompröva alla tillstånd för etableringslotsar (Brännpunkt 26/1 ). Men lösningen handlar snarare om att låta utförarna få större ansvar för nyanländas etablering samtidigt som resultatuppföljningen skärps, skriver Li Jansson och Ulf Lindberg, Almega, i en replik.

För att stärka effektiviteten i integrationspolitiken måste hela processen för nyanländas arbetsmarknadsetablering reformeras. En ny rapport från Almega visar att det finns potential att få 110 000 fler utlandsfödda i arbete med bland annat konkurrensutsatt Arbetsförmedling, stärkt företagsklimat och ökat komvux-deltagande.

En pusselbit i arbetet är att förstärka den tvååriga etableringsinsatsen. Bara 29 procent av deltagarna går vidare till arbete och studier, varav 7 procent får ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Att Haddad vill förbättra resultaten i etableringsinsatsen är önskvärt. Att ensidigt fokusera på etableringslotsarna, som ska stötta nyanlända, är dock inte särskilt konstruktivt. Lotsarna får enbart träffa deltagarna cirka 3 timmar i månaden, vilket innebär att de knappast är huvudproblemet i etableringsinsatserna.

Som Riksrevisionen och Statskontoret har konstaterat handlar problemen i hög utsträckning om bland annat bristande myndighetssamarbete. Dessutom är aktiviteten låg, exempelvis läser bara 5 procent av deltagarna på Komvux. Trots att insatsen till 59 procent består av kortutbildade och till 20 procent av högskoleutbildade är insatserna sällan anpassade efter individens utbildning och erfarenhet.

För att öka effektiviteten i etableringsreformerna borde coachning- och utbildningsföretag i stället få ta över helhetsansvaret för nyanländas etablering. Då krävs att stödet utökas till fler timmar och att insatsen styrs efter resultat. Aktörer som inte når god kvalitet ska inte kunna leverera tjänster.

Insatsen bör utformas i linje med hur den australiensiska arbetsförmedlingen fungerar, med konkurrens mellan utförare, resultatuppföljning och valfrihet. Det skulle ha potential att minska de offentliga utgifterna för arbetsförmedling med 12 miljarder kronor samtidigt som matchningen förbättras.

Därutöver måste utbildningsinslaget i etableringsinsatsen stärkas. I Nacka går hela 87 procent av de till sjuttio procent utlandsfödda deltagarna vidare till arbete. Dessutom behövs en specialutbildning i språk och matematik för kortutbildade. Parallellt behöver utbildnings- och coachingkvaliteten stärkas genom att sociala tjänster bryts ut ur dessa insatser och i stället tillhandahålls i en särskild socialpeng.

Sammantaget bedömer vi att våra reformförslag – som är förankrade i forskning och empirisk erfarenhet – kan höja sysselsättningsgraden bland utlandsfödda till 75,6 procent. Då krävs att Haddad och andra politiker tar ett bredare ansvar för integrationspolitikens effektivitet än vad man gör i dag.

LI JANSSON
arbetsmarknadsekonom, Almega

ULF LINDBERG
näringspolitisk chef, Almega

Repliken är publicerad på svd.se den 29 januari 2015

Artikeln är en replik på Roger Haddad (fp)s artikel "Ompröva alla tillstånd för etableringslotsarna" i svd.se den 28 januari 2015