Rörigt om sociala avgifter för unga

Under våren avgörs hur regeringen kommer att hantera de sociala avgifterna för unga. Att Almega är emot borttagandet av reduktionen har nog inte undgått någon, men nu riskerar vi även att få en rörig situation med flera olika avgiftsnivåer under budgetperioden.

Problemet illustreras tydligt i dagens DI. Det är många turer. Fram till och med 30 april gäller de sociala avgifter för unga som gällde under 2014. Regeringen har den 27 januari lagt en proposition med anledning av riksdagens tillkännagivande 3 december.

Propositionen bygger på Alliansens budgetmotion. Det är ett unikt läge och huruvida riksdagen kommer att bifalla propositionen eller ej är oklart. Sverigedemokraterna har tidigare varit emot reduktion av sociala avgifter för unga. Om propositionen bifalles så blir resultatet enligt tabellen.

tabell-soc-avg

Regeringen har tillkännagett att den kommer att återkomma med förslag om att ta bort reduktionen av sociala avgifter för unga. Om, och i så fall när, en sådan proposition kommer är oklart. Det är även oklart huruvida ett sådant beslut är i enlighet med den så kallade decemberöverenskommelsen eller om det kommer att röstas ner i riksdagen.

Mycket talar dock för en administrativ mardröm för företagen vilket, som KG Bergström påpekar, knappast leder till högre förtroende för politikerna bland vare sig företagare eller allmänheten.