11 reformer som fungerar
– handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik

Den rekordhöga invandringen väcker oro över nyanländas egenförsörjning och boende. Bristande integration är också ett hinder för en effektiv kompetensförsörjning för en växande tjänstesektor.

Rapporten visar att det samtidigt finns skäl att vara hoppfull. Med rapportens reformagenda kan utlandsföddas sysselsättning öka med upp till 110 000 fler i arbete. Det motsvarar en sysselsättningsökning från 62,8 till 75,6 procent bland utlandsfödda 20 – 64 år, att jämföra med en sysselsättning på 79,8 procent i befolkningen som helhet. För att lyckas krävs mer kostnadseffektiv, resultatstyrd och målgruppsanspassad integrationspolitik.

Föreslagna reformer är:

 1. Att undvika skattechock på arbete som hotar uppnådda integrationsframgångar bland asien- och afrikafödda
 2. Inför den nya boendeformen KRAV-BO
 3. Låt företag ta hela ansvaret för nyanländas etablering och inför etableringspeng
 4. Nackamodellen för vuxenutbildning bör införas i hela landet – med fritt intag, valfrihet bland aktörer och resultatuppföljning
 5. Särskild språk- och matematikutbildning för kortutbildade
 6. Socialpeng för särskilda behov
 7. Slopa sociala krav i upphandlingar, stärk generell konkurrensutsättning och lokalt företagsklimat
 8. Fler lägstlönejobb, till exempel genom yrkesintroduktionsavtal
 9. Reformera lönesubventionerna
 10. Minska regelkrånglet på arbetsmarknaden, t ex turordningsreglernas snedvridande effekter
 11. Underlätta företagens köp av utbildning och individuell rätt till validering.

Politiken måste både ta till vara högutbildad arbetskraft samt stötta personer med mycket kort utbildning. Detta ökar behoven av individualiserade integrationsinsatser. Tiden är knapp och reformbehovet skyndsamt – i väntan på behövliga reformer växer det mänskliga lidandet i utanförskapets skugga.

Li Jansson, Arbetsmarknadsekonom Almega
Januari 2015

Se filmen "Förändring gör ont''

Ett samtal mellan Almegas Ulf Lindberg (näringspolitisk chef) och Li Jansson (arbetsmarknadsekonom) om att politiska reformer behövs för att skapa en inkluderande arbetsmarknad med jobb åt såväl hög- som lågutbildade.