Utnyttja den värdefulla kompetensen i Kunskapsintensiva tjänste­företag (KIS-företag)

Idag styr en förlegad bild av vilka näringslivets innovationsaktörer är. Offentliga forskningsfinansiärer riktar sig av tradition primärt till industriföretag.

Nu är det hög tid att aktivt involvera de kunskapsintensiva, ingenjörstäta tjänsteföretagen i forsknings- och innovationssatsningar. Dessa företag står för en stor del av dagens och morgondagens utveckling och innovation, i såväl andra tjänsteföretag som i industrin.

I KIS-företagen finns idag cirka 80 procent av dagens högutbildade och cirka hälften av näringslivets forskarutbildade. Siffrorna är talande – här finns en outnyttjad potential. För KIS-företag, som ex Teknik- och IT-konsulter, är det inte realistiskt att bidra med 50-procentig medfinansiering i offentligt finansierade FoI-projekt. Det beror på att de sällan har möjlighet att kapitalisera på kunskapsinvesteringen, då tjänsteinnovationer är svåra att skydda. För tillverkande företag är bilden en annan – den kunskap som tas fram i ett FoI-projekt patenteras och appliceras i en produkt som produceras och säljs, vilket motiverar den 50-procentiga medfinansieringen.

Sverige sticker ut inom EU genom att en särskilt stor KIS-sektor och då gäller det att vi ser över våra offentliga FoI-finansieringsmodeller så att vi inte tappar i den globala konkurrensen pga denna inlåsningseffekt av kompetens. WSP har på uppdrag av Almega tagit fram en rapport som lyfter frågan och föreslår att forskare i KIS ska kunna få offentligt stöd för sin forskning på samma sätt som forskare i akademin och vid instituten, förutsatt att alla vetenskapliga kriterier uppfylls med krav på peer-review (sakkunnig granskning) och vetenskaplig publicering.
Läs hela rapporten (pdf)

Vad är KIS?

KIS-företag är en snabbväxande del av näringslivet. Mellan 1992-2013 ökade sysselsättningen med 88%. Privata KIS står idag för 23% av den totala sysselsättningen och 25% av BNP.

I ”Företagstjänster” (som består till stor del av KIS) genereras sysselsättningen från i huvudsak tjänstesektorn (46%) medan bygg, gruv, energi och tillverkande industri tillsammans endast genererar 27%.

Den privata tjänstesektorn sysselsätter 50 procent av alla yrkesverksamma ingenjörer i Sverige och av dem jobbar hälften i privata KIS, att jämföra med bygg-, gruv-, tillverkande och energisektorn som tillsammans sysselsätter 38 procent.