Ökat välstånd och större krav på hållbarhet ökar efterfrågan på tjänster

I takt med att världen blir rikare kommer allt fler människor att tillhöra medelklassen och därmed efterfråga andra typer av konsumtionsprodukter. Tillsammans med nya hållbarhetsutmaningar förväntas detta leda till en kraftig ökad efterfrågan på tjänster.

Nyligen presenterade Blue institite tillsammans med Vinnova sin Tillväxtbarometer där de specialstuderat hur konsumtionsmönster förändras när en allt större del av världens befolkning lyfts ur fattigdom och in i medelklassen.

Deras siffror visar att hushållen konsumerar alltmer tjänster. I USA har exempelvis tjänsteandelen av konsumenternas varukorg gått från 43 procent 1929 till 66 procent 2012. I takt med att mer grundläggande behov är uppfyllda, såsom hunger, plats att bo på och liknande så förskjuts efterfrågan alltmer från varor till olika typer av tjänster.

”Tjänster förbrukar generellt sett mindre resurser och kan därför antas vara mer miljövänliga.”

Allra störst ökning visar efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster. Deras andel av konsumtionen har ökat från 3 till 17 procent i USA under den här perioden. Frågan man ställer sig i rapporten är hur konsumtionsmönster och efterfrågan kommer att se ut globalt när en liknande förskjutning av efterfrågan kommer att ske för befolkningstäta länder som Kina och Indien.

Vilka företag och branscher kommer att gynnas av en sådan utveckling? Enligt rapporten kommer efterfrågan på finansiella tjänster och försäkringar att öka stort. Men den enskilt största branschtillväxten är att vänta inom hälso- och sjukvården. Inte minst med anledning av en alltmer åldrande befolkning. Det innebär stor potential för företag som kan investera i dessa branscher. En högaktuell fråga just nu i Sverige när företagandet inom just de här branscherna ifrågasätts.

En rikare värld har en mängd positiva effekter i form av minskad fattigdom och ökad levnadsstandard. Men det innebär också ett ökat resursutnyttjande. Resurser som det bara finns en begränsad mängd av på jorden. Finns verkligen tillräckligt med resurser för att all den här förväntade tillväxten ska bli verklighet? Begreppet cirkulär ekonomi blir allt mer vanligt förekommande och flera rapporter i ämnet har publicerats av bland annat McKinsey.Towards the Circular Economy vol. 2 | Ellen MacArtur Foundation

En cirkulär ekonomi bygger på att produkter designas för att kunna återvinnas. I motsats till den linjära ekonomin som bygger på producera – förbruka – kasta bort. Detta är ytterligare en kraft som kan verka mot ändrade konsumtionsmönster med högre tjänsteinnehåll. Tjänster förbrukar generellt sett mindre resurser och kan därför antas vara mer miljövänliga.

Flera krafter i omvärlden, dels skiftande preferenser och ändrade affärsmodeller men även hållbarhetsutmaningar, pekar alltså på att vi i framtiden kommer att se en allt större efterfrågan på tjänster i världen. Något som blir viktigt att ta hänsyn till vid strategiska satsningar i svenskt näringsliv och företagande.