Globala värdekedjor ökar importinnehållet och konkurrenstrycket

Idag släpper Almega rapporten ”Företagstjänster – allt viktigare för Sveriges produktion och konkurrenskraft”. Den visar vilken stor betydelse tjänster har för Sveriges ekonomi och varför samspelet mellan tjänsteföretag och industri är så pass viktigt.

Rapporten visar också hur sambandet mellan olika branschers produktion och sysselsättning ser ut och där framgår tydligt den strukturomvandling som pågår mot en alltmer kunskapsintensiv ekonomi med allt större tjänsteinnehåll.

”Dessa företag står för nästan 40 procent av det totala antalet nya jobb som skapats i Sverige de senaste tjugo åren. Det är alltså av största vikt att skapa bra villkor så att de, trots ökad konkurrens och prispress kan fortsätta att bedriva lönsam verksamhet i Sverige.”

Rapporten visar även hur pass beroende svenska företag är av att kunna importera insatsvaror och tjänster till sin produktion för att vara konkurrenskraftiga. Andelen importerade insatsprodukter i Sverige har ökat från 23 procent 1995 till drygt 27 procent 2010. Det leder till en ökad fragmentering och specialisering av företagens produktion vilken blivit allt viktigare för att företag ska vara internationellt konkurrenskraftiga.

Den här fragmenteringen och specialiseringen gör att så kallade globala värdekedjor blir allt vanligare. På senare år har företagen i allt större utsträckning börjat importera även företagstjänster från utlandet som insats i produktionen i Sverige. Detta har lett till en ökad konkurrens och prispress för svenska företagstjänsteföretag. Prisökningstakten för dessa företag har minskat från 3 procent före finanskrisen till cirka 0,5 procent under andra kvartalet 2014.

Dessa företag står för nästan 40 procent av det totala antalet nya jobb som skapats i Sverige de senaste tjugo åren. Det är alltså av största vikt att skapa bra villkor så att de, trots ökad konkurrens och prispress kan fortsätta att bedriva lönsam verksamhet i Sverige.