Ytterligare tecken på kommande avmattning i tjänstesektorn?

Tjänsteprisutvecklingen mattas återigen av. Detta kan ha flera förklaringar, bland annat sjunkande efterfrågan och ökad internationell konkurrens.

Tjänstepriserna som ingår i beräkningen av Sveriges inflationstakt ökade i genomsnitt med 2 procent per år under perioden 2000-2012. Ända sedan slutet av 2012 har dock tjänstpriserna mattats av, och under 2013 var ökningstakten i genomsnitt på 1,2 procent. Under första kvartalet i år försvagades deras ökningstakt ytterligare och steg med endast 0,6 procent. Under andra kvartalet såg tjänstepriserna ut att vända uppåt, men det visade sig vara tillfälligt. De senaste månaderna har de återigen mattats av.

Den 14 oktober släppte SCB KPI-siffrorna för september, vilka visade en inflationstakt på minus 0,4 procent. En nedgång från augusti, då takten låg på minus 0,2 procent.

Inflationstakten rörde sig alltså ännu längre från inflationsmålet på 2 procent. Tittar man enbart på utvecklingen av de tjänstepriser som ingår i KPI ser man att de sedan juni i år återigen har börjat mattas av, i september ökade de med 0,9 procent, att jämföra med drygt 1 procent under andra kvartalet. Det är framförallt priser på teletjänster samt utrikesresor som bidragit till avmattningen.

Försvagningen gäller även fler tjänstepriser, och kan ha flera förklaringar, både strukturella och konjunkturella. Ökad internationell konkurrens är en. I takt med att svenska företag importerar alltmer insatsprodukter från utländska företag möter tjänsteföretagen en allt hårdare konkurrens i Sverige vilket pressar ner priserna. I Almegas senaste TjänsteindikatorAlmegas tjänsteindikator Q3 2014 pekade vi dessutom på ett antal indikatorer som talar för att tillväxttakten i den privata tjänstesektorn kommer att mattas av mot slutet av året. Att den positiva prisutvecklingen för tjänstepriserna i KPI återigen vänt nedåt kan vara ytterligare ett tecken på detta.