Var finns den slutliga efterfrågan på svensk tjänsteexport?

För att förstå vad och vilka länder som driver efterfrågan på svensk export räcker det inte längre med att titta på första exportledet – man måste även titta på var den slutliga konsumtionen sker.

Kartan visar var den slutliga efterfrågan på svensk tjänsteexport finns.

Näringslivet består idag av komplicerade kedjor av förädlingsvärden där varje moment av produktionen av varan eller tjänsten görs i den del av världen där den kan produceras mest effektivt.

Det innebär att en stor del av exporten idag är insatsprodukter till annan produktion som sedan exporteras vidare till ytterligare ett eller flera länder. Detta blir tydligt när man analyserar data över var den slutliga konsumtionen av svensk export sker. En sådan analys är möjlig tack var de databaser som OECD tillsammans med WTO tagit fram där man kartlägger var olika produkters förädlingsvärde skapas.

I databasen kan man följa exporten från ett visst land till den plats där den slutliga konsumtionen sker. Det är också möjligt att se hur mycket förädlingsvärde som varje land tillför de olika exportprodukterna. Det innebär att man exkluderar värdet av importerade insatsprodukter i produktionen och får fram hur stort värde varje enskild land bidrar med till exportprodukterna. Något som ger en mer korrekt bild av hur utrikeshandeln ser ut.

”Att Sveriges exportprodukter är allt mer beroende av globala värdekedjor innebär också att det är av största vikt för företagen att alla sorters handelshinder minimeras.”

För Sveriges del visar den här nya informationen till exempel att vi i större utsträckning är beroende av efterfrågan utanför Europa än vad traditionella exportsiffror visar. Europa har fortfarande stor betydelse och står för ca 50 procent av slutlig efterfrågan på Sveriges export av tjänster samt motsvarande 65 procent av efterfrågan på varor. Men det är betydligt lägre andelar än de 60 respektive 75 procent för tjänster respektive varor som de traditionella exportsiffrorna visar. Efterfrågan från USA visar sig ha en större betydelse för Sverige än vad man tidigare trott. Likaså Kina och andra delar av Asien. Detta gäller för både varu- och tjänsteexport.

Importen av insatsprodukter har ökat under de senaste decennierna – av både varor och tjänster – och är ytterligare tecken på att företag i allt större utsträckning är beroende av leveranser från företag utomlands för sin produktion och för att kunna vara konkurrenskraftiga.

I takt med att produktionen i världen blir alltmer sammanlänkad blir det allt viktigare att förstå vilken efterfrågan som driver tillväxten för Sveriges export. Att Sveriges exportprodukter är allt mer beroende av globala värdekedjor innebär också att det är av största vikt för företagen att alla sorters handelshinder minimeras.