Utveckla marknaden för ökad tjänsteinnovation

  • Utveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) att gälla inom fler branscher

Ge beslutsrätten till den enskilde individen så långt möjligt över val av vård, skola, omsorg, och andra offentligt finansierade tjänster som exempelvis arbetsförmedling, rehabilitering, exportrådgivning och specialistsjukvård. Medborgarens rätt att välja är hörnstenen i moderniseringen av den svenska välfärden. Valfrihetssystem ger en stark innovationsdrivande kraft genom att det är konkurrens, effektivitet och kvalitet och inte pris, som styr medborgarens val.

  • Utveckla innovationsupphandling som verktyg

Utnyttja den offentliga köpkraften för ökad innovation, konkurrens-utsättning, förnyelse och förbättrad kvalitet.
Kommuner och landsting är i stort behov av att utveckla offentlig upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. Med innovationsupphandling som verktyg kan samhälleliga utmaningar lösas och företagens hemmamarknad stärkas. För att klara koordinering, demonstrationsanläggningar såväl som de höga kostnader som systemlösningar ofta kräver, så är den statliga beställarrollen avgörande.

Upphandling som sker på ett sådant att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, går redan idag att genomföra i betydligt större utsträckning än vad som görs. 

  • Stöd tjänsteexport genom riktade satsningar på växande tjänstebranscher

Den globala expansionen av framtida exportbranscher inom välfärdssektorn (vård, omsorg, skola och utbildning) är fortfarande delvis i sin linda. Sverige har en gedigen kompetens inom välfärdsområdet och potentialen har under flera år bedömts som stor. Genom att paketera och konceptifiera sina erbjudanden kan tjänsteföretagen öka handeln över gränserna. För att få igång internationaliseringen på bred front krävs acceptans och politiskt stöd, samordning av exportfrämjande verksamheter, exportfrämjande satsningar utformade för tjänsteverksamheters särskilda behov, samt utvecklande av referensobjekt/demonstratorer på hemmaplan.

Ett stort behov finns fortfarande av regelförenkling samt av- och omreglering av marknader för ökad tjänstehandel över gränserna. EU:s tjänstedirektiv är i sammanhanget en viktig pusselbit.

Sverige – stor tjänsteexportör

Svensk tjänsteexport utgör drygt 30 procent av den totala utrikeshandeln när man mäter export på det traditionella sättet. Mäter man istället export av näringslivets förädlingsvärde som kommer från tjänsteproduktion visar det sig att cirka 36 procent av Sveriges export består av tjänster som producerats inom landet. Denna siffra inkluderar så väl förädlingsvärdet från tjänster som exporteras direkt liksom tjänster som används som insats i produktionen av andra exportprodukter.

Om man dessutom lägger till värdet av importerade tjänster som används för att producera varor som Sverige sedan exporterar, så utgör tjänster totalt hela 52 procent av landets totala export. Det innebär att Sverige är betydligt mer beroende av tjänsteexport än vad det traditionella sättet att mäta export av tjänster visar.