Sverige behöver en mer effektiv invandringspolitik

För att få integrationen att fungera bättre krävs en ny, evidensbaserad integrationspolitik. Lärdomar kan hämtas från Australien, skriver Li Jansson och Ulf Lindberg, Almega.

Att Sverigedemokraterna blir riksdagens tredje största parti är ett faktum. Det är en tydlig signal från väljarna att den rekordhöga invandringen är en situation som samtliga partier måste förhålla sig till. Men valresultatet handlar inte nödvändigtvis om att allt fler vill minska invandringens omfattning, utan speglar även en oro över hur integrationen fungerar. Den växande tjänstesektorn behöver både en flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring.

I detta är det angeläget att ha en korrekt beskrivning av det aktuella läget avseende invandrares egenförsörjning. Sett till utlandsfödda personer i arbetsför ålder mellan 25 och 64 år har sysselsättningen aldrig varit högre. Även utomeuropeiskt födda har sett en kraftig ökning i arbete. Sysselsättningen bland personer födda i Sydamerika är rent av högre än bland inrikes födda: 71,1 procent jämfört med 67,5 procent bland inrikes födda. Antalet utomeuropeiskt födda chefer och vd:ar har därutöver fördubblats de senaste åren, vilket pekar på att integrationen förbättrats i flera dimensioner.

Sedan 2007 har 177 000 utlandsfödda fått arbete, vilket omfattar både arbetskraftsinvandring och asylinvandrare. Dessa har nästan uteslutande fått jobb i tjänstesektorn. Dessa företag hade inte klarat sin personalförsörjning utan möjligheten att rekrytera invandrad kompetens.

Svensk forskning har också visat att bemanningsföretag är en språngbräda till arbete för utlandsfödda. En annan studie visar att snabbväxande it-företag är mer benägna än andra att anställa utlandsfödda. Ifau har även visat att den generella konkurrensutsättningen av många branscher framför allt gynnat utlandsföddas sysselsättning.

Samtidigt kvarstår betydande utmaningar gällande utlandsföddas sysselsättning. Det gäller framför allt bland personer födda i Afrika, där bara 46,7 procent arbetar. Orsaken till deras utanförskap är dock i högsta grad politiskt. Dels har de utvandrat från länder vars politiska system brakat samman, vilket medför att de kommer med kortare utbildning och arbetslivserfarenhet. Dels möter de en bristande svensk integrationspolitik, som har särskilt svårt att hantera personer med kort utbildning.

Etableringsreformen, som genomfördes av Alliansen, innebar att Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för nyanländas integration. Resultatet för de som hittills lämnat systemet har varit magert – endast 36 procent har gått vidare till arbete eller studier. Med de nu kraftigt ökade volymerna av nyanlända går det inte längre att möta integrationsutmaningen på det här sättet.

För att säkerställa en fungerande integration krävs det en ny, evidensbaserad integrationspolitik. Lärdomar från Australien visar att en konkurrensutsatt och resultatstyrd arbetsförmedling på statlig och kommunal nivå höjer sysselsättningen, ökar nöjdheten och har potential att minska de offentliga utgifterna med 12 miljarder kronor.

Även vuxenutbildningen måste förändras. Nacka kommun har ett generöst intag i sitt kundvalssystem för vuxenutbildning, i en målgrupp där 70 procent är utlandsfödda. Av deltagarna får hela 89 procent arbete efteråt. Systemet har fått liknande uppföljningar på andra platser, senast i S-ledda Västerås.

Inspiration kan även återigen hämtas från Australien. Där har en särskild kundvalsmodell med språk- och matematikutbildning för kortutbildade höjt sysselsättningen i gruppen till över 60 procent. Om motsvarande skedde i Sverige skulle det tredubbla sysselsättningen bland de med kortast utbildning.

Utöver en effektiviserad invandringspolitik behövs också en mer inkluderande lönebildning. Att låta lägstlönerna rusa iväg så att arbetsföra personer med kort utbildning inte kan få arbete är inte socialt ansvarstagande. En kostnadschock i tjänstesektorn med höjda arbetsgivaravgifter och höjd restaurangmoms samt avskaffat Rut-avdrag skulle dessutom slå direkt mot dem som inte har något annat försörjningsalternativ.

LI JANSSON
arbetsmarknadsekonom, Almega

ULF LINDBERG
näringspolitisk chef, Almega

Publicerad i SvD