Kostnadseffektiv invandringspolitik kräver valfrihet och konkurrensutsättning

Med konflikter i Syrien, Ukraina och Irak har invandringen nått rekordhöga nivåer. Som Fredrik Reinfeldt har påpekat kommer det leda till ökade kostnader för invandringen. Därför behövs kostnadseffektiva kundvalssystem, som kan spara 12 miljarder bara inom arbetsmarknadspolitiken.

Margot Wallström (S) har menat att fokus på invandringskostnader kan gynna Sverigedemokraterna. Men sambandet är förmodligen tvärtom. Att de migrationspolitiska utgifterna har behandlats som en statshemlighet har stått i vägen för en konstruktiv diskussion om politikens omfattning och effektivitet.Den politiska utmaningen måste vara att behålla en öppenhet, sänka kostnaderna för insatserna samtidigt som resultatet i integrationspolitiken blir bättre.

Erfarenheter visar att ökade utgifter och effektivitet inte går hand i hand. De statliga utgifterna för svensk arbetsmarknadspolitik har halverats sedan åttiotalet. Samtidigt visar forskning att politiken blivit mer effektiv under samma period.

Ett sätt att ytterligare stärka integrationen är att bygga ut användandet av kundvalsmodeller. I Australien medförde ett resultatstyrt valfrihetssystem i arbetsmarknadspolitiken att kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken sjönk till 0,33 procent av BNP under en 15-årsperiod. Samtidigt har förmedlingen blivit mer effektiv, sysselsättningen ökat och arbetssökande och företag är mer nöjda.

I Sverige uppgår den statliga och kommunal arbetsmarknadspolitikens åtgärder till 21 miljarder kronor. Om åtgärderna levererades lika effektivt som i Australien kan kostnaderna minska med 12 miljarder på sikt. Dessutom skulle kostnaderna för a-kassa och socialbidrag sjunka.

Även vuxenutbildning kan vara ett effektivt integrationsverktyg. I Nackas kundvalsystem för Komvux är 70 procent av deltagarna utlandsfödda. Hela 89 procent går vidare till arbete efteråt. Nackas goda resultat borde vara en självklarhet i hela landet. Men då vuxenutbildningen är kommunal ser utbildningen olika ut i alla landets 290 kommuner. Att kommuner kan välja modeller som fungerar sämre än Nacka-modellen står i vägen för kvalitet och kostnadseffektivitet.

Att utforma kundvalssystem ställer höga krav på politiker och tjänstemän. En central del är att utförarna får betalt efter resultat. Verksamheter som inte når målen ska läggas ned, oavsett om de är i privat eller offentlig regi.

Därutöver krävs mer än åtgärder. Bättre lokalt företagsklimat kan skapa upp till 275 000 arbetstillfällen. En inkluderande lönebildning med fler jobb till lägstalöner är särskilt viktigt när var fjärde SFI-student har högst sex års skolgång.

Men det viktigaste är att vara hoppfull. Sysselsättningen bland utlandsfödda i arbetsför ålder har aldrig varit högre än nu. Antalet chefer och VD:ar födda i Asien och Afrika har fördubblats den senaste åtta åren. Utomeuropeiskt födda får framför allt arbete i tjänstesektorn, inom allt från omsorg till samhällsbyggnad.

Svensk forskning har visat att bemanningsföretag är en språngbräda vidare in på arbetsmarknaden för utlandsfödda. En annan studie visar att snabbväxande IT-företag framför allt anställer utlandsfödda, unga och långtidsarbetslösa. Enligt IFAU har konkurrensutsättning av offentliga verksamheter bidragit till höjd sysselsättning bland utlandsfödda.

Möjligheterna och hoten mot en fungerande integration hänger därför samman med tjänstesektorn. Att avskaffa RUT-avdrag och förbjuda vinster i välfärdsföretag skulle direkt slå mot jobben som möjliggör en god integration.

Statsminister Reinfeldt vädjade om att det svenska folket ska öppna sina hjärtan för dem som nu flyr undan krig. Lika viktigt är att stat, kommun och parter går från fagert tal till en integrationspolitik som faktiskt fungerar.

 

Li Jansson