Hotar konfliktreglerna den svenska modellen?

Hur behöver de konfliktregler som i stort sett gällt sedan Saltsjöbadsavtalet reformeras för att fungera bättre i en allt mer globaliserad värld?

Vid ett seminarium som var fullsatt till sista platsen diskuterades behovet av att reformera konfliktreglerna på den svenska arbetsmarknaden.  De styrkeförhållanden som gällde för 75 år sedan mellan olika arbetsgivare och fackförbund gäller inte längre och företagen är organiserade på ett helt annat sätt i dag. Almegas chefsjurist Jonas Stenmo (bilden) inledde med att konstatera att konfliktreglerna på den svenska arbetsmarknaden i ett internationellt perspektiv är relativt oreglerade.

– Köper man arbetsfred genom kollektivavtal måste man kunna lita på att det gäller och att man inte godtyckligt blir utsatt för sympatiåtgärder i en konflikt man inte har att göra med. Det är fackets ansvar att sansa sig och ta ansvar om vi ska kunna locka in nya företag att teckna kollektivavtal, sade Jonas Stenmo.

Veolias vd Gunnar Schön redogjorde för hur det var att vara utsatt för en lång konflikt när Seko strejkade på Öresundstågen. Han ville se en utvecklad process mellan fack och arbetsgivare där det blir svårare att hamna i konflikter och längre avtalsperioder som ger långsiktighet i verksamheten.

– Även vår reguljära linjetrafik mellan Stockholm och Malmö var uttagen i strejk. Samma dag som strejken började dubblerade SJ priserna på sträckan, sade Gunnar Schön som exempel på konsekvenser av hur strejken drabbar allmänheten.
Beata Hammarskiöld som är avtalsansvarig på spårtrafiken konstaterade att det är väldigt svårt och sätter väldigt stor press på förhandlingarna när en konflikt på spårtrafiken hotar att stänga Göteborgs hamn, men hoppades att även motparten känner samma press.

Veli-Pekka Säikkälä som är avtalssekreterare på IF Metall konstaterar att IF Metall inte går ut i konflikt särskilt ofta. Det finns en gemensam bild mellan IF Metall och arbetsgivarna om att en konflikt blir väldigt kostsam.

– Är man i inhemsk sektor är det kanske inte så farligt med en konflikt medan för industrin kan det ledat till att produktionen flyttar utomlands på ett sätt som inte kan drabba t ex tågtrafiken sa Veli-Pekka Säikkälä.

Vidare menade Veli-Pekka Säikkälä att dagens system lett till att vi har väldigt få konfliktdagar internationellt sett. Peter Jeppson från Transportgruppen menade dock att det inte ger hela sanningen, utan menade att konfliktvapnet som helt och hållet ligger i handen på facket är så pass kraftfullt att arbetsgivarna därför backar redan innan en varslad konflikt bryter ut och menade att det krävs en utjämning av styreförhållandena för att systemet ska fungera någorlunda bra.

Riksdagsledamoten Christer Nylander (fp) menade att Ibland får konflikter orimliga effekter för samhället och tredje man. Därför finns det anledning för politiken att ändra i regelverket och införa någon form av proportionalitetsprincip när det gäller användandet av konfliktvapnet.

Johan Andersson som sitter i Riksdagens arbetsmarknadsutskott menade å sin sida att frågan om konfliktreglerna främst en fråga som ska lösas av parterna och det är inte aktuellt att reglera detta med lag då vi har få konfliktdagar och ett system som trots att fungerar.