Långsam återhämtning i tjänstesektorn

Almega presenterade idag sin tjänsteindikator för första kvartalet. Den pekar på att tjänsteproduktionen ska ta mer fart. Återhämtningen, som inleddes under tredje kvartalet förra året, väntas fortsätta, men den har hittills gått långsammare än väntat. Under helåret 2013 ökade tjänsteproduktionen i den privata sektorn med endast 0,9 procent från 2012, enligt tjänsteproduktionsindex.

infografik-ringar-för--tjänsteindikatorn-q12014-460px

Utvecklingen av tjänsteproduktionen varierade kraftigt mellan olika branscher förra året. Det tjänstebranscher som riktar sig mot inhemsk efterfrågan och hushållens konsumtion hade högst tillväxt, medan företagstjänster hade en betydligt svagare utveckling.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på en fortsatt uppgång för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn under första kvartalet i år. Men den oväntat starka återhämtningen av sysselsättningen förra året i kombination med den långsamma återhämtningen av efterfrågan gör att Almega räknar med en inbromsning för anställningstakten i år.

Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten för privata tjänster vänder svagt uppåt för första kvartalet 2014. Det innebär att den avmattning vi sett sedan mitten av 2011 kan vara på väg att vända. Fortfarande ligger dock indikatorn på en nivå nära 50, en punkt där priserna är ungefär oförändrade.

Tjänstepriserna utvecklades ovanligt svagt under 2013 i jämförelse med andra återhämtningsfaser i konjunkturen. I rapporten förklarar vi närmare vilka tjänstepriser som ingår i KPI, hur stor deras inbördes betydelse är samt ger möjliga förklaringar till den låga prisutvecklingen.