Tjänster v/s tillverkningsindustri – quo vadis?

Frukostmöte i Bryssel

Tjänster och tillverkningsindustri framställs ofta som varandras konkurrenter. Men i själva verket arbetar de nära tillsammans, sida vid sida. Industriföretag behöver tjänsteleverantörer för att förädla och vidareutveckla sina produkter och tjänstesektorn behöver industrin att skapa plattformar för sina tjänster. Mot denna bakgrund organiserade Almega tillsammans med Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt ett frukostmöte i Europaparlamentet.

Almegas chefsekonom Lena Hagman framhöll i sitt anförande att såväl samverkan mellan industri och tjänster som efterfrågan på företagstjänster kraftigt ökat de senaste åren.

”Över hälften av vår export är tjänstebaserad och tjänster är ofta en integrerad del i varuexporten. Med globaliseringen och i takt med att allt fler länder investerar i den kunskapsintensiva tjänsteproduktionen har också konkurrensen för svenska företag ökat. En framgångsrik ekonomisk politik måste sluta laborera med siffror om att 20 procent av BNP ska komma från tillverkningsindustrin och i stället fokusera på att stärka tillgången på kompetent personal, förbättra förutsättningarna inte minst för tjänsteinnovationer och riva hinder för handel och marknadstillträde. Två av tre nya jobb som skapats i Sverige de senaste 20 åren finns inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. En av näringslivets största utmaningar för framtiden är bristen på kvalificerad arbetskraft.”

Hennes uppmaning sammanföll lägligt med Jürgen Tiedjes, enhetschef vid EU-kommissionens general-direktorat för den inre marknaden, DG MARKT, förfrågan till näringslivet att komma med förslag på policyåtgärder och tillfället just nu är det rätta.

Reinhilde Veugelers, professor vid Leuvens universitet och forskare vid den brysselbaserade tankesmedjan Breugel, menade att EU-kommissionens 20 procent-mål var en tankevurpa. Det som bidrar till ökad konkurrenskraft och tillväxt är inte i sig hur stor andel tillverkningsindustrin har, utan faktorer som innovation, produktivitetsutveckling och graden av förädlingsvärde, sade Veugelers.

Detta bekräftades av Johan Bygge, verksamhetschef på EQT, som även han tyckte att en tudelning av industri och tjänster var irrelevant för enskilda företag. Genom att finnas med i hela förädlingskedjan blir företagen mer uthålliga och mindre utsatta för cykliska svängningar, berättade han.

Malcolm Harbour, brittisk ledamot i Europaparlamentet och ordförande för parlamentets inre marknadsutskott, menade i en avslutande kommentar att det var mycket värdefullt att få del av näringslivets synpunkter på olika policyinitiativ.

”Det är oerhört viktigt för oss politiker att bättre förstå företagens vardag och strategiska överväganden för att kunna bidra till att skapa ett bättre företagsklimat och bättre konkurrenskraft. Tjänstedirektivet, som varit i kraft sedan några år sedan, har öppnat upp den inre marknaden och bidragit till att göra Europa mer konkurrenskraftigt.”

EU-kommissionen har nyligen presenterat sin strategi för den europeiska industripolitiken, och ett 40-tal ledande representanter från de europeiska institutionerna, näringslivsorganisationer, enskilda företag och andra intressenter medverkade på frukostmötet. Almega arrangerade mötet gemensamt med Anna Maria Corazza Bildt, som också förträffligt modererade diskussionen och i linje med sin Stoppa matsvinnet-kampanj avslutade mötet med att dela ut matlådor för att inte resterna från frukosten skulle gå till spillo. Allt hänger ihop.