Nya direktiv kan öka förtroendet för Arbetsförmedlingen

Äntligen! Så kom besked om den efterlängtade utredningen om en översyn av Arbetsförmedlingen. Debattartikeln i DN följdes upp av offentliggörande av såväl utredare, Agneta Dreber, som av direktiv.

Den förra översynen av Arbetsförmedlingen ägde rum 1996. Sen dess har näringslivet och arbetslivet fortsatt att förändras. Allt färre arbetar i traditionella industrijobb och allt fler arbetar i tjänstesektorn – inte minst i den privata. Samtidigt ökar konkurrensen från en global marknad. Ny teknik gör det möjligt att utföra arbetsuppgifter eller delar av arbetsuppgifter på andra sidan jordklotet. Utbildningsnivån har höjts genom att fler studerar. Bara sedan 2005 har antalet arbetsföra med eftergymnasial utbildning ökat med närmare 500 000 personer enligt SCB. Parallellt med denna utveckling kan vi se att många också står utanför arbetsmarknaden och till och med aldrig kommit in i den.

Svensk arbetsmarknadspolitik står därmed inför stora utmaningar och det är därför viktigt att den myndighet som är satt att tillämpa politiken är formad efter den tid vi lever i nu och för framtiden – inte efter den tid när personer började och slutade sitt arbetsliv på bruket.

I våra kontakter med företag får vi höra att de inte använder Arbetsförmedlingen i någon större utsträckning. Allt fler rekryteringar sker via sociala medier eller kontakter. Konkurrensen blir därmed än svårare för dem som saknar detta nätverk. En förmedlings-
organisation, som arbetsgivarna känner stort förtroende för, blir därmed en viktig åtgärd för att minska svårigheterna för många. Att utredningsdirektiven tar fasta på Arbetsförmedlingens roll i relation till andra relevanta aktörer är därför bra. Det kan underlätta en helhetssyn på vad just den här individen eller den här arbetsgivaren behöver för stöd.

Därför är det också bra att utredningsdirektiven slår fast att utredaren ska ”utreda möjligheten och lämpligheten att konkurrensutsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet som inte utgörs av myndighetsutövning”. Frågan var gränsen går för myndighetutövning blir spännande att följa. Att få tillgång till den verktygslåda som Arbetsförmedlingen förfogar över skulle påskynda möjligheten att få fler i arbete snabbare.

Direktiven öppnar för nödvändiga förändringar för att göra arbetsförmedlingen till ett modernt redskap i tiden. Erfarenheter kan dras från andra länder, men det kan ibland räcka att ta del av de erfarenheter som idag finns hos leverantörer av olika arbetsmarknadsåtgärder och rekryteringstjänster. Därför är det bra att Agneta Dreber kan bedriva arbetet utåtriktat.

Vi förmedlar gärna kunskap och erfarenheter. Vårt gemensamma intresse är att förbättra matchningen, få fler i arbete och rätt kompetens på rätt ställe. Då kan näringslivet fortsätta utvecklas till gagn för alla.