Upphandling mer än bara ekomat

Så kom den då, äntligen, det nya upphandlingsdirektivet som har förhandlats klart i Bryssel. Troligen införlivas det i svensk LOU (Lagen om offentlig upphandling) i mars 2016.

Flera nyhetsmedier berättar om nyheten. Lyssna till exempel på Ekot eller läs mer i Svenska Dagbladet. Även ett inslag i Rapport.

Offentlig marknad i Sverige är stor och omsätter årligen över 600 Miljarder kronor. Regelverket fastställs genom EU-direktiv som sedan ska införlivas i i LOU. Upphandlingar av vatten, energi, transporter och posttjänster regleras istället LUF.

Det nya upphandlingsdirektivet innebär en hel del förändringar. Även om väldigt mycket är detsamma. Men jag vill ändå passa på att förtydliga ett par saker:

Flera politiker och tyckare har pekat ut att den stora förändringen jämfört med nu är att det skulle bli möjligt att ställa krav på kollektivavtal i förfrågningsunderlaget. Detta stämmer inte. Företag som inte har kollektivavtal kommer även framöver att kunna lägga anbud och vinna dessa när en upphandlande myndighet vill köpa tjänster. Däremot fastställer direktivet att medlemsstaten (dvs inte upphandlaren) ska säkerställa att sociala och arbetsrättsliga skyldigheter iakttas som fastställs i till exempel kollektivavtal. Så här formuleras det i upphandlingsdirektivet:

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser som anges i bilaga X.

Upphandlande myndigheter kan med nuvarande LOU välja att köpa varor, tjänster eller byggentreprenader genom att välja det anbud som lägger lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga priset. Se vad KKV skriver här. Det senare innebär en sammanvägning av pris och andra krav, tex kvalitet. Med det nya direktivet är det ingen skillnad. Upphandlande myndighet kan alltså även i fortsättningen välja att lästa pris eller det ekonomiskt mest lönsamma.

I nuvarande LOU kan upphandlande myndigheter även ställa sociala krav och miljökrav. Kraven finns kvar och en större tonvikt läggs vid dem i det nya upphandlingsdirektivet. Exempelvis kommer upphandlande myndigheter ha större möjlighet att väga in miljökostnader vid transporter eller att göra livscykelanalyser på varor och väga in detta som en kostnad.

Nu ska Sverige göra direktivet till nationell lag. Väldigt betydelsefullt är att vi får en tydlig formulerad lag som fastställer att det inte är upphandlande myndighet som ska ställa krav på kollektivavtal i sina upphandlingar. I annat fall riskerar vi många överprövningar.