Sänkt skatt på arbete för en konkurrenskraftig framtid

I ett historiskt perspektiv har en beskatt-ning där skattebasen arbetade timmar varit grundläggande upplevts som logisk eftersom den drivit på näringslivets strukturomvandling.

I industrisamhället var en stor del av arbetskraften sysselsatt i tillverkande företag som agerade på en internationell marknad i konkurrens. Den stödjande tjänsteproduktionen inom utbildning, förskola, vård och omsorg var nästan helt skattefinansierad. Övrig privat tjänsteproduktion var förhållandevis outvecklad. Utöver detta förekom en omfattande oavlönad tjänsteproduktion främst i hemmen.   
En beskattning baserad på arbetade tim-mar kombinerad med en s.k. ”solidarisk lönepolitik” från fackens sida drev på utslagningen av olönsam verksamhet och ledde till en mekanisering och effektivisering av produktionen.

Därtill kom en kraftfull progressiv be-skattning av högre inkomster framdriven av politiska omfördelningsambitioner. I en tid när arbetskraftens rörlighet över nat-ionsgränser var begränsad var det en relativt riskfri politik. Skattebasen människor var inte särskilt rörlig. 

Men så ser världen inte ut längre. I dagens Sverige är förutsättningarna helt annorlunda. I dag är tjänsteföretagen dominerande i näringslivet efter alla mått mätt utom när vi mäter exportvärden på traditionellt sätt. Och det måttet är i dag ifrågasatt. Beskriver man istället exportvärden utifrån globala värdekedjor blir tjänsteföretagens värdeskapande mycket stor även när det gäller export.

Enbart de kunskapsintensiva företagen sysselsätter i dag fler än inom industri och byggsektor tillsammans.  Jobbtillväxten har under det senaste decenniet i stort sett helt kommit i den privata tjänstesektorn. Här finns också framtidens jobb. Antalet svenskar som jobbar i andra länder växer också snabbt. I dag jobbar 250 000 svenskar utanför Sveriges gränser. Skattebasen arbete är i allt högre grad rörlig.
Det är därför Almega vill ha en ny genomgripande skattereform som tar sikte på framtida konkurrenskraft och jobb. Beskattningen av arbete hos företag och individer är hög i Sverige. De s.k. faktorskatterna, skatt på arbete och kapital (inkomstskatter, arbetsgivaravgifter, egenavgifter, bolagsskatt och kapitalskatter) är dessutom ca 10 procent högre på kunskapsintensiva tjänsteföretag än i näringslivet i övrigt. Beskattningen på arbete måste minska och den progressiva beskattningen lindras för att kunna behålla och attrahera talanger.
De exempel på sänkt skatt på arbete som provats i Sverige har varit lyckosamma. Skattereduktionerna på rut- och rot-arbeten har skapat nya riktiga jobb och dessutom varit en lönsam affär för statskassan.

Almega föreslår därför att fler tjänstebranscher får möjlighet att utvecklas genom att skatterna sänks på serviceintensiva tjänster i avvaktan på genomförandet av en större skattereform. Samhälleliga behov och en besvärande hög arbetslöshet, främst för ungdomar, gör att vi inte har tid att vänta. I många mindre, snabbt växande tillväxtföretag inom bl.a. it-sektorn och mediebranschen där kapitaltillgången är knapp men potentialen stor sker försäljningar och ägarbyten som en nödvändig-het, och inte som ett önskemål från entreprenörens sida. Ett avgörande skäl är ofta att man inte kan erbjuda tillräckligt bra villkor till sina talanger. Här skulle ett utvecklat system med personaloptioner kunna vara en lösning. Genom att erbjuda möjligheten till framtida avkastning som kapitalbeskattas ökar möjligheten att utveckla och driva företagen med långsiktighet och kontinuitet i snabb tillväxt.

Inför valet 2014 är Almegas förslag:

  • Att det genomförs en större skattereform under nästa mandatperiod 2014-2018 som sänker skatt på arbetade timmar för företag och sänker den progressiva beskattningen för individer. Det innebär bl. a. en borttagen värnskatt.
  • Att det införs en skattereduktion på it- tjänster i hemmet.
  • Att rut-reformen kompletteras med Senior-rut där skattekilen helt tas bort.
  • Att möjligheten att erbjuda personal-optioner som kapitalbeskattas till mindre tillväxtföretag utreds.