Max personalbrev arbetsrättsligt korrekt

Debatten har rasat kring hamburgerkedjan Max vars ledning redogjorde för den förväntade effekten av att höja arbetsgivaravgiften för unga. Det är faktiskt inte bara önskvärt utan helt enligt reglerna att ett företag informerar sina anställda om sådant som kan påverka företaget i positiv eller negativ riktning.

Arbetsgivaren har en sådan skyldighet enligt MBL och det utvecklingsavtal som finns på de flesta kollektivavtalsområdena. Det står bland annat i utvecklingsavtalet att arbetsgivaren ska ge de anställda information om företagets ekonomiska utveckling i konkret och lättillgänglig form. Företagen är också skyldiga att överväga i fall de anställda behöver utbildning om aktuella problem.

Enligt MBL är arbetsgivare exempelvis skyldiga att informera om de ekonomiska förhållandena inom verksamheten och framtidsutsikterna. I det sammanhanget kan det vara nödvändigt att lämna information om t ex konjunkturläget, marknadsutvecklingen, förändrad lagstiftning eller andra politiska beslut som kan påverka de ekonomiska förutsättningarna. Så Max har agerat föredömligt för att uppfylla kraven i avtal och lagar.