Kommunal konkurrens
– kommuner säljer brandskyddsutbildning på den privata marknaden

Almega har valt att kartlägga den rådande konkurrenssituationen på utbildningsområdet mellan offentliga och privata aktörer. Detta har Almega gjort eftersom vi anser att reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet visserligen fått en begränsad preventiv verkan, men utan den egentliga genomslagskraft som lagstiftaren önskade.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis konstateras i denna utredning:

  • Att brandskyddsutbildningsmarknaden har en tillsynsmyndighet som själva bedriver säljverksamhet (den kommunala räddningstjänsten).
  • Att den kommunala räddningstjänsten förfogar över betydligt större resurser än de privata företagen har möjlighet till (i form av t.ex. övningsfält).
  • Att det i den kommunala räddningstjänstens prissättning brister ur ett transparenshänseende. Detta hämmar konkurrensmöjligheterna för privata företagare.
  • Att bestämmelsen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) fått en begränsad verkan.
  • Att företag fortfarande upplever stora problem med ojust konkurrens trots KOS-lagstiftningen.

Förslag till åtgärder

  • Genomför en öppen översyn av den befintliga lagstiftningen för att se till att bestämmelserna är tillräckliga och vid behov skärpa dem ytterligare.
  • Tillsätt en statlig utredning som tydliggör gränserna för var det bör finnas ett förbud för kommunal säljverksamhet.