Var är regeringens strategi för svensk tillväxt?

När regeringen lade fram sin vårbudget kom en viktig detalj i skymundan. Man reviderade nämligen ned sin bedömning av Sveriges potentiella BNP-tillväxt, det vill säga den tillväxt som är möjlig då produktionsresurserna i ekonomin används fullt ut. Sverige har tappat tillväxtförmåga, men var finns förslagen för att få Sveriges tillväxtpotential att åter lyfta?

Den utdragna lågkonjunkturen gör att kompetensen hos långtidsarbetslösa riskerar att bli föråldrad i förhållande till efterfrågan. Det leder till flaskhalsar i produktionen, då det tar längre tid för företagen att hitta den kompetens de söker på arbetsmarknaden.

Almega har varnat för detta och vi konstaterar nu att låga investeringar under en längre period och alltför begränsade åtgärder för att öka tillgången på kvalificerad arbetskraft hämmar svensk tillväxt.

Under de senaste decennierna har 3/4 av jobbtillväxten i privat tjänstesektor kommit inom kunskapsintensiva branscher. Det har gjort Sverige till en av de mest kunskapsintensiva ekonomierna i världen, vilket framgår av Almegas senaste konjunkturrapport. Men arbetsmarknaden har inte hängt med i förändringen. Den positiva trenden hotar att plana ut om inte matchningen förbättras.

Det krävs flera åtgärder för att komma till bukt med problemen och för att höja Sveriges potentiella tillväxt:

  • Öka incitamenten till längre högskoleutbildningar. Ta bort värnskatten och sänk högsta marginalskatten till EU-snittet, så vi kan behålla talangerna i Sverige.
  • Försvåra inte möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Möjligheten att importera kompetens behövs för de kunskapsintensiva företagens konkurrenskraft.
  • Underlätta företagens investeringar i personalutbildning genom att se över möjligheten att skriva av kostnaderna över tid.
  • Inför möjlighet till riktad skattereduktion för kvalificerade personalutbildningar av spetskaraktär.
  • Reformera Arbetsförmedlingen genom specialiserade aktörer som kan förbättra matchningen på den alltmer diversifierade arbetsmarknaden.
  • Underlätta för studenter att ta jobb som är relevanta för utbildningen. Höj eller ta bort fribeloppsgränsen när man har studielån.
  • Gör tjänsteinnovation till ett Strategiskt Innovationsområde där samarbete mellan företag och akademi delfinansieras av t.ex. Vinnova.
  • Underlätta för personaloptioner i mindre företag så att snabbväxande små tjänsteföretag med högt kunskapsinnehåll kan utvecklas i Sverige.

Almega står beredd med en helhetsstrategi. Var finns regeringens förslag?