Vänteläge i tjänstesektorn

Idag presenteras Almegas tjänsteindikator för andra kvartalet. Den pekar på ungefär oförändrad produktionsnivå under årets andra kvartal jämfört med motsvarande period 2012. Tjänstesektorn ser därmed ut att ha intagit vänteläge inför den konjunkturförbättring som företagen förväntar sig det närmaste halvåret.

Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på en svagare sysselsättning i tjänstesektorn under andra kvartalet i år.

Fortsatt låg efterfrågan, svag produktivitetsutveckling och prispress talar för svagare utveckling för sysselsättningen i tjänstesektorn under andra kvartalet. En bild som Konjunkturinstitutets KI-barometer från maj i år bekräftar. Enligt den har utvecklingen av efterfrågan och antalet anställda varit sämre hittills i år än vad företagen förväntat.

Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten ligger kvar på en låg nivå under andra kvartalet i år. Det är dock skillnad mellan prisutvecklingen inom handel och övriga tjänstenäringar. Indikatorn pekar på en tydlig fortsatt avmattning av prisökningarna inom handeln, medan övriga tjänster visar en liten ökning av prisökningstakten.

almega-tjansteindikatorn-13-06

Läs mer på www.almega.se