Medling före konflikt rätt väg att gå

Vi hade minst sagt bökiga förhandlingar i förra veckan. Stora konfliktvarsel på Spårtrafiken, Städentrepenad och Telekom. Det var olika saker det ytterst handlade om, men gemensamt för alla tre områdena var att utbrutna konflikter skulle fått allvarliga följdverkningar för tredje man.

Återigen aktualiseras bristerna i vårt konfliktlösningssystem. Med mycket små insatser kan många fackliga organisationer tillfoga sin motpart väldigt stora skador. Man brukar hävda från arbetsgivarhåll att vi måste få bättre proportionalitet mellan ” insats” och den effekt insatsen medför. Jag tycker också många gånger att arbetstagarparten har alldeles för bråttom tillgripa konfliktvarsel. Många gånger har inte parterna förhandlat färdigt innan konfliktvarsel lagts. Vår motpart ST valde att inte varsla på Spårtrafikområdet utan valde att begära frivillig medling. Jag tycker det är rätt väg att gå.