Upphandlingsutredningen: mer strategi i offentlig upphandling

Det finns mycket som är bra i Anders Wijkmans upphandlingsutredning som nu har överlämnats till regeringen. Framförallt vill utredaren poängtera vikten av att offentlig upphandling måste bli mer strategisk.

Utredaren vill att regeringen tar fram en strategisk handlingsplan för att styra upphandlingen mot bättre kvalitet och effektivitet. Det är bra och det är på tiden.

Fler upphandlingar där leverantörer får konkurrera med kvalitet istället för lägsta priset är i allra högsta grad välkommet. Men det ställer höga krav på landets alla upphandlare. Upphandlingens innehåll måste fortfarande vara mätbart, relevant och gå att följa upp.

Men visst är de offentligas inköp av stor strategisk betydelse för varje enskild myndighet. Nyligen mötte jag en person som för ett par år sedan tillträdde tjänsten som kommunens första upphandlingschef. Innan dess var upphandlingen utspridd på kommunens olika verksamheter, utan central styrning.

Hur upphandlingarna genomfördes var det ingen som visste. Om det fanns effektivitetsvinster att tjäna? Vände man sig verkligen till alla företag på marknaden? Kunde man köpa tjänster istället för att bedriva verksamhet i egen regi? För detta fanns ingen övergripande strategi för innan upphandlingschefen tillsattes.

Trots detta upphandlade kommunen årligen varor och tjänster för 400 miljoner kronor. Hur många företag av den storleken på sitt inköp har inte en inköpschef?

En av de viktigare slutsatserna presenteras annars i utredningens Bilaga 20 som finns i Bilagedel 9. Bilagan är en rättsutredning om frågan om det är möjligt att reservera upphandlingskontrakt till icke-vinstdrivande företag/organisationer.

Så här säger utredaren på sida 6 i bilagan:

”Som tidigare konstaterats uttalade sig EU-domstolen i Sodemare inte om likabehandlingsprincipen eller offentlig upphandling. Principen är tillämplig på all upphandling och innebär att alla leverantörer ska ges så lika förutsättningar som möjligt att delta. Likabehandlingsprincipen inkluderar även inhemska leverantörer och omfattar alla typer av diskriminering, varav diskriminering på grund av nationalitet är en variant. Om EU-domstolen specifikt skulle pröva en begränsning av vissa aktörers deltagande i offentlig upphandling – innebärande särbehandling av till exempel icke-vinstsyftande företag – i förhållande till kravets förenlighet med principen om likabehandling är det, enligt Upphandlingsutredningen, mycket tveksamt att detta skulle tillåtas.”

Upphandlingsutredningen kommer alltså fram till samma slutsats som Almega gör. Det är inte möjligt att positiv särbehandla företag utan vinstsyfte eftersom detta strider mot likabehandlingsprincipen.

Uppdaterat: Även Teknik&Designbloggen har skrivit om utredningen.