Spännande frukostmöte om Arbetsförmedlingens upphandling

Centerpartiet höll idag ett jättespännande frukostmöte – Annika Qarlsson hade bjudit in till en diskussion om Arbetsförmedlingens upphandling – hållbar?

Björn Jansson och Hans Kilsved presenterade en granskning av vissa av Arbetsförmedlingens upphandlingar och förslag till förbättringar för att ett ännu bättre resultat ska kunna uppnås. Clas Olsson, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen fick möjlighet att kommentera.

Det blev en bra diskussion som fokuserade mer på möjliga förbättringar än vad som har varit.

Clas Olsson var tydlig med att myndigheten har att utföra de arbetsuppgifter som de åläggs. Han medgav att allt inte har blivit rätt tidigare.

Öppna jämförelser kommer att sjösättas under våren för coachtjänster. Det gäller att hitta ett system som är anpassad även till de situationer när leverantörer med små volymer inte missgynnas. Det viktigaste budskapet som Clas Olsson hade var att LOV är att föredra framför LOU eftersom det i LOV finns en kundmakt. Det innebär att det blir en ständig förbättring av tjänster och det torde därmed vara kvalitetshöjande.

Esabelle Dingizan (mp) menade att för att LOV ska få större genomslags så behövs uppenbarligen ett tydligare signalsystem mellan regeringen och Arbetsförmedlingen. Hon menade att vi är så industrialiserade att vi har svårt att se den enskildes behov.

Annika Qarlsson ställde frågan hur vi ska gå vidare för att uppnå målet att matchningen ska fungera oavsett vilken roll vi har. Hur ska vi utnyttja resurserna på bästa sätt. De förslag som  kom fram i dag om samarbete med leverantörer, IT-system, individualisering, profilering m m kan vara några steg att gå.