Almega: 30 dagars betalningstid skapar lika villkor för tillväxt

Almega vill, med anledning av det EU-direktiv som blir föremål för riksdagsbeslut i veckan, ha tvingande lagstiftning om max 30 dagars betalningstid av fakturor.

Den 23 januari röstar riksdagen om hur Sverige ska tillämpa ett EU-direktiv om att korta betalningstiderna i näringslivet. Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega menar att förslaget gynnar stora beställare som pressar fram obalanserade villkor och långa betalningstider.

Det är en grundläggande köprättslig princip att betalning ska ske samtidigt som leverans. Detta för att undvika obalans mellan köpare och säljare. Det är också lika självklart att varje företag ska klara sin egen finansiering. Avtalsfriheten och rätten att konkurrera med kvalitet och pris i sin leverans på lika villkor är viktiga grundprinciper i näringslivet. Med balanserade villkor skapas fungerande marknader där företag får möjlighet att växa.

– För att företag ska kunna utvecklas och skapa arbetstillfällen krävs att man har tillgång till likvida medel. Vi kan därför inte se poängen i ett förslag som gynnar stora beställare som i monopolliknande ställning kan pressa fram obalanserade villkor och extremt långa betalningstider, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

Han får medhåll från Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen, och Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, som menar att förslaget, om det blev verklighet, skulle ge storföretag fortsatt möjlighet att använda sina underleverantörer som ofrivillig bank i en situation där det inte finns några sakliga eller verksamhetsskäl att betalningen ska dröja.

– Regeringen har inte lyssnat på företagen och hur påtvingade långa betalningstider hämmar företagens utveckling, säger Lena Wästfelt.

Hon exemplifierar med fallet Saab Automobil i Trollhättan, som visar att underleverantörerna inte drabbats av samma öde som sin beställare. Tvärtom hade det varit bättre att man fått möjlighet att utveckla sina egna företag med den likviditet man under lång tid lånade ut till sin beställare och som ledde till onödigt stora kundförluster och problem för företagen.

Under de senaste två decennierna har sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn ökat med omkring 600 000 personer. Det innebär att tjänstesektorn bidragit mest till sysselsättningsökningen under den här perioden, genom att drygt 80 procent av alla nya jobb skapats där. Av denna starka ökning tillkom drygt 3/4 av jobben i kunskapsintensiva tjänstebranscher. Antalet sysselsatta inom dessa branscher uppgick under 2011 till över en miljon. För att denna goda tillväxt ska kunna fortsätta så krävs rimliga betalningstider. Många av dessa företag har dessutom sannolikt bättre långsiktig tillväxtförmåga än sina nuvarande beställare.

– Vi hoppas att det i Sveriges riksdag finns en bred politisk majoritet för tvingande lagstiftning som föreskriver max trettio dagars betalningstid av fakturor, vilket skapar lika villkor för företag i Sverige att växa och utvecklas, avslutar Ulf Lindberg näringspolitisk chef på Almega.