Visions utspel svårt att riktigt ta på allvar

Fackförbundet Vision har gjort en kartläggning som visar att kvinnodominerade yrken har de lägsta lönerna och den sämsta löneutvecklingen. Det föranleder Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision, att plädera för en modell där vi ska ”se arbetets betydelse, värdet för samhället av att någon utför det”. Normen i lönebildningen måste bygga på ”de samhälleliga värden som arbetet innebär”.

Det är svårt att ta Annika Strandhälls utspel riktigt på allvar. Ett förverkligande av dessa idéer innebär ett allvarligt avsteg från etablerade marknadsekonomiska grundprinciper. Hon bortser helt från att det krävs en privat sektor som finansierar den offentliga sektorn. Det ligger ingen värdering i detta, enbart ett sakligt påpekande.

Vem eller vilka ska enligt Annika Strandhäll avgöra om och den ena eller den andra yrkesgruppen förtjänar en uppgradering eller kanske en nedgradering? Ska en särskild myndighet bestämma vilka ”samhälleliga värden” som förskolläraren, undersköterskan, snöröjaren, IT-teknikern, lantbrukaren, CNC-operatören, yrkesbloggaren, möbelsnickaren och alla andra bidrar med för att därefter placeras på lämplig lönenivå?

Annika Strandhäll blundar fullkomligt för att lönerelationer mellan olika yrkesgrupper ligger utanför det som arbetsmarknadens centrala parter har att hantera. Lönerelationer måste avgöras lokalt av marknaden. Det handlar enkelt uttryckt om tillgång och efterfrågan. Alla försök till centralstyrning av marknadens ordning åstadkommer en ohållbar snedvridning.

Men givetvis har de centrala parterna ett gemensamt arbete att utföra för att påverka förhållandet att kvinnor ofta har lägre lön än män. Det gäller att få bort inslag från kollektivavtalen som konserverar den rådande ordningen, inte minst individgarantier och generella lönehöjningar.

En annan viktig punkt är att tillämpa en mer medveten och mindre slentrianmässig lönesättning. Genom tydliga lönekriterier som konsekvent tillämpas i en medarbetarnära löneprocess blir den enskilda prestationen avgörande för löneutvecklingen. Detta har på flera avtalsområden visat sig gynna främst kvinnor.

Per Östlund
lönebildningsexpert Almega

Publicerad: 2012-12-08 Svd Brännpunkt