Tillväxten i tjänstesektorn går ned mot noll

Tjänsteindikatorn 1212 Q4

Almegas tjänsteindikator pekar på närmast tvärstopp för tjänsteproduktionen under fjärde kvartal. Redan i sin senaste konjunkturbedömning från oktober räknade Almega med en markant inbromsning för tjänsteproduktionen under andra halvåret i år. Nu talar den senaste statistiken för en ännu svagare utveckling.

Efter sommaren har det kommit fler tecken på att produktionen mattats av eller minskat i allt fler tjänstebranscher. Den senaste månadsstatistiken visar ännu fler minustecken för olika tjänstebranscher än tidigare i år. Även de fåtal branscher som förr visat motståndskraft mot konjunkturnedgången i svensk ekonomi, har under hösten visat tecken på försvagning. Inte minst oroande är att produktionen börjat falla för olika företagstjänster, som varit den största jobbmotorn inom tjänstesektorn under de senaste åren. Den enda del av tjänstesektorn som än så länge stått emot konjunkturnedgången bättre än andra branscher är hälso- och sjukvård samt omsorg, men nu finns tendenser till avmattning även där.

Almegas arbetsmarknadsindikator visar att jobbtillväxten i den privata tjänstesektorn väntas öka marginellt under fjärde kvartalet. Jämfört med förra året har det skett en markant inbromsning av jobbökningen inom tjänstesektorn.

Under tredje kvartalet i år drogs det ned på personal inom bland annat reklam och marknadsundersökning, uthyrning, arbetsförmedling, resetjänster och andra stödtjänster.

I de branscher inom företagstjänster där det skedde jobbökning var denna relativt liten jämfört med tidigare.

Inbromsningen i efterfrågan, produktionen och jobbtillväxten inom företagstjänster i år är oroande. Almega räknar med att sysselsättningen i hela den privata tjänstesektorn kommer att minska under nästa år, som ett led i en långdragen lågkonjunktur. Tjänstesektorn kommer då inte vara den jobbmotor som den varit under lång tid.

Almegas prisindikator pekar på en markant inbromsning av företagens prishöjningar. Priserna väntas stiga även under fjärde kvartalet, men i en betydligt lägre takt än under början av året. För första gången sedan 2007 håller de privata tjänstenäringarna upp prisnivån i högre grad än handeln inom tjänstesektorn. Men totalt sett mattas alltså prisökningarna av rejält inom hela den privata tjänstesektorn.