Matchningslån är en god tanke

I dag presenterade Saco Studentråd den färska rapporten Rätt jobb, inte ett jobb som visar på problem med att studenter efter examen hamnar i arbetslöshet och i felmatchade jobb.

I rapporten lyfter man fram statistik som visar att 22 procent av de som tar examen inte är fullt etablerade 1-1,5 år efter examen. Dessutom säger en tredjedel av akademikerna att de ser brister i matchningen mellan deras kompetens och deras jobb efter examen.

Sammantaget medför dessa problem höga kostnader för både individen, samhället och näringslivet. Avkastningen på utbildningsinvesteringen sjunker, och varje akademiker som hamnar i arbetslöshet måste ses som ett stort resursslöseri ur samhällets perspektiv. Många företag har svårt att rekrytera rätt kompetens, vilket ses som ett betydande tillväxthinder.

För att åstadkomma bättre matchning föreslår Saco Studentråd den innovativa lösningen att införa ett matchningslån.

Under tre månader efter examen ska man som student kunna få ett förlängt och utvidgat studielån, med krav på deltagande i jobbsökaraktiviteter. Idag pressas nyexaminerade studenter att antingen acceptera de jobberbjudanden som dyker upp eller att studera vidare (om möjlighet finns), annars står man utan inkomst. Få studenter når upp till de höga kraven för att få arbetslöshetsersättning. Ungdomsarbetslösheten består i hög grad av högskolestudenter som aktivt söker jobb, vilket delvis är en effekt av att många studerar vidare efter examen för att kunna söka jobb under trygga former.

Mot denna bakgrund råder inga tvivel om att förslaget om matchningslån är en god tanke, och en lösning som är nyttig på många sätt. Därför stödjer jag detta innovativa förslag, som passar väl in i Almegas ambitioner att säkra tjänstesektorns kompetensförsörjning.

Samtidigt finns en rad detaljer att diskutera vidare, som hur lärosätena ska stimuleras att utveckla väl fungerande karriärcentra, hur praktikinslagen ska bli fler och samverkan med arbetslivet bättre. Det behövs tydligare mål, uppdrag, resurser och utvärdering runt dessa övergripande frågor för att förslaget om matchningslån ska bli en framgångsrik insats för bättre matchning och fler i arbete.  

Glädjande nog var det stor enighet om fördelarna med förslaget i panelen för dagens hearing om rapporten, bestående av Irene Wennemo, Huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, Gunnar Axén (M), ordförande socialförsäkringsutskottet, Patrick Krassén, Svenskt Näringsliv, Gunvor G Ericson (MP) och Magnus Nilsson, S-studenter.

Så är det i och för sig alltid när man diskuterar högskolans koppling till arbetsmarknaden, att politiker inom näringslivs,-arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor förstår problemen och vill se förändringar. Medan utbildningspolitiker tycks rygga inför att formulera tydliga mål, avsätta resurser och utvärdera högskolans samverkansuppdrag.

Sverige skulle vinna på ökad samsyn och interaktion mellan dessa tätt sammanlänkade politikområden.