Ökat tjänste- och importinnehåll i exporten allt viktigare för Sveriges konkurrenskraft

Vilken betydelse har kronans värde för utvecklingen av Sveriges exportmarknadsandelar?

I förra veckan presenterade Almega sin senaste konjunkturprognos.

I den analyserar vi i ett särskilt avsnitt vilken betydelse kronans värde har för utvecklingen av Sveriges exportmarknadsandelar. Analysen visar att Sverige trendmässigt tappat marknadsandelar det senaste decenniet – trots att Sveriges exportpris har fallit i relation till konkurrentländernas.

Mellan åren 1975 och 2005 fanns det däremot ett starkt samband som visade att ett lägre relativpris ledde till en stigande export­marknadsandel. Vi ser det omvända efter 2005. Det vill säga, när relativpriset har fallit så har även marknadsandelen gjort detsamma.

Det innebär att en kronförsvagning inte längre automatiskt leder till  högre exportmarknadsandelar, vilket tidigare varit fallet. Det tyder på att andra faktorer än kronans värde fått ökad betydelse för Sveriges konkurrenskraft.

Det kan finnas flera olika förklaringar till att exportmarknadsandelen minskat trots ett fallande exportpris relativt konkurrentländerna. Vår analys visar att, förutom konkurrens från nya marknader, samt en relativt dålig produktivitetsutveckling i svenskt näringsliv så har tjänsteinnehållet i exporten fått en allt större betydelse för utvecklingen av Sveriges exportmarknadsandel.

Marknadsandelen för svensk tjänsteexport har en positivare utveckling än motsvarande för enbart varor, vilket innebär att tjänsteexporten drar upp den totala marknadsandelsutvecklingen för varor och tjänster. Det vill säga, kunskapsintensiva tjänster samt tjänster kopplade till varuförsäljning blir en allt viktigare konkurrensfaktor.

Det faktum att importerade varor och tjänster får en allt större betydelse i den svenska produktionen gör också att värdeförändringar av kronan inte får samma genomslagskraft som tidigare. I och med att en stark krona leder till att insatsvaror och tjänster i produktionen blir billigare och därmed delvis kompenserar för att företagen tvingas ta ut ett lägre pris för sin export för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Vissa branscher, som till exempel bas- och råvaruindustrier, har dock fortfarande ett relativt lågt importinnehåll och drabbas därför hårdare av en kronförstärkning.

Läs mer om konjunkturrapporten i Svd och DI.