Jättesatsning på forskning om näringslivets kompetensförsörjning

Jättesatsning på näringslivets kompetensförsörjning

Ratio gör nu en jättesatsning på forskning om näringslivets kompetensförsörjning, i samarbete med  en rad branschorganisationer. Projektet får också finansiering av Vinnova och KK-stiftelsen, och har redan producerat en intressant förstudie.

Ett viktigt område handlar om integration. Arbetsmarknaden måste fungera bättre för att minska utanförskapet. Siffrorna talar sitt tydliga språk, det är främst i gruppen med endast förgymnasial utbildning arbetslösheten har ökat under de senaste 10-15 åren. Det behövs både utbildningsåtgärder och efterfrågestimulanser för att integrera denna grupp på arbetsmarknaden. På utbildningssidan handlar det om mer yrkes- och entreprenörsinriktad SFI, samt om mer yrkesvux och komvux satsningar.

Åtgärder för att minska avhoppen på gymnasiet behövs också, och här är problemen stora på yrkesprogrammen. En rejäl satsning på att göra yrkesprogrammen mer attraktiva behövs, och här är lärandet i arbetslivet och yrkeslärarkompetensen avgörande. I ett tidigt skede behövs också ett bättre mottagande.

I Kanada har man en framgångsrik modell som bygger på engagemang från civilsamhället där arbetsgivare och regioner ges stort inflytande.

Slutligen finns det behov av åtgärder som öppnar fler dörrar på arbetsmarknaden. De enkla jobben är få i Sverige på grund av höga skatter på arbete. Därför har försöken att partiellt minska dessa hinder med RUT och ROT avdrag varit mycket framgångsrika. Hemservicebranschen växer så det knakar, både sett till sysselsättning och företagande. En bred skattereform som minskar skatten på arbete vore därför mycket önskvärt för att öppna ännu fler dörrar till jobb från utanförskap.