Industrin inte hela förklaringen till att jobb skapas i tjänstesektorn

I vilken grad genererar olika branscher sysselsättning inom företagstjänster?

I vilken grad genererar olika branscher sysselsättning inom företagstjänster?
Källa: SCB, (nationalräkenskaperna Input-output-data avseende år 2005) Företagstjänster SNI 2002 71-74.

Det finns en något snedvriden uppfattning att det enbart är industrin som genererat den senaste tidens sysselsättningsökning inom tjänstesektorn. Orsaken till detta sägs vara att industrin i allt större utsträckning outsourcar olika typer av tjänster, som till exempel IT, redovisning med mera till tjänsteföretag, och att detta är huvudorsaken till att allt fler jobbar inom tjänstesektorn.

Det är i och för sig sant att effektiviseringar och starkare fokusering på kärnverksamhet leder till att outsourcingen inom industrin ökar, men sysselsättningen inom tjänstesektorn kan inte enbart förklaras av detta fenomen. 

Bilden att majoriteten av sysselsättningsökningen bland tjänsteföretag beror på efterfrågan från industrin stämmer inte med verkligheten. Almegas analys visar att industrins inköp av tjänster för sin produktion genererar cirka 10 procent av jobben i tjänstesektorn, medan tjänstesektorns egen efterfrågan på tjänster för sin produktion genererade nästan dubbelt så många jobb i tjänstesektorn, det vill säga cirka 20 procent.

Gruv- och tillverkningsindustrin samt byggindustrin genererar tillsammans drygt 10 procent av jobben i tjänstesektorn. Det innebär att cirka 30 procent av jobben i tjänstesektorn skapas till följd av olika branschers inköp av tjänster som insats i deras produktion. Resten av jobben i tjänstesektorn, det vill säga 70 procent, skapas av en efterfrågan på tjänster som direkt används till konsumtion, investeringar och export.

Tittar man specifikt på vilka branscher som genererar sysselsättning inom företagstjänster, det vill säga tjänsteföretag med verksamhet inom IT, juridik, teknik, arkitektur, ekonomi och forskning med mera, så spelar tjänstesektorn en ännu större roll. Nästan hälften av jobben inom företagstjänster genererades av efterfrågan från tjänstesektorn, medan cirka 30 procent genererades av efterfrågan från gruv-, tillverknings- samt byggindustrin.

Det vill säga, sysselsättningen inom tjänstesektorn kan bara delvis förklaras av efterfrågan från industrin. Nästan dubbelt så stor andel av jobben genereras av tjänstesektorn i sig.

Det är ändå viktigt att poängtera att industrin och tjänstesektorn blir alltmer sammanlänkade och att varor allt oftare säljs tillsammans med ett tjänsteerbjudande och tvärtom. Industrins inköp av särskilt kunskapsintensiva företagstjänster har ökat över tiden, vilket bidragit till utvecklingen av industrins produkter.