Från teorier till handlingskraft

Tjänsteföretagen pekade i undersökningen Kompetenser för handlingskraft på att det finns ett tydligt glapp mellan tjänsteföretagens behov och utbildningarnas innehåll.

Företagen efterfrågar mer färdighetsträning; gymnasieelever och högskolestudenter behöver träna sin förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. Företagen efterlyser bland annat bättre kommunikationsförmåga, kundförståelse och servicemedvetenhet hos högskoleutbildade.

I en ännu opublicerad undersökning ser vi att även elever och studenter ser ett behov av dessa kompetenser i arbetslivet. De ger också ett underbetyg till hur väl utbildningarna förbereder dem för arbetslivet.

Elever, studenter och företag efterlyser mer färdighetsträning inom områden som affärsmässighet, entreprenörsanda, servicemedvetenhet och förmågan att förstå kunders behov. För att åstadkomma detta efterlyses mer problembaserat lärande, mer gästföreläsningar och studiebesök.  

För att utbildningarna ska leda till jobb och karriärmöjligheter behövs tydligare mål och öronmärkta resurser för att stärka samverkan med näringslivet.

Det behövs en kraftsamling för ökad handlingskraft.