Allt är inte vad det ser ut att vara

”EU är bra, även om vi inte kan försvara EU:s jordbrukspolitik.” Det har svenskar sagt sedan EU-inträdet för 17 år sedan.

Men i själva verket har de flesta svenskar ingen aning om vad jordbruksbudgeten, som står för 34 procent av EU:s totala budget, innehåller.

Orden är Marit Paulsens, svensk EU-parlamentariker i ALDE-gruppen. Ingen svensk EU-parlamentariker har före Paulsen, i denna mandatperiod, varit ordinarie medlem i jordbruksutskottet, eller ens visat intresse för det. Men alla svenskar tycker illa om jordbruksstödet.

I onsdags hamnade jag på SPN:s lunchseminarium om EU:s långtidsbudget i Europaparlamentet. Strax innan seminariet träffade jag ett par kommissionstjänstemän inom budget som ställde sig lite frågande till vad en representant för en arbetsgivarorganisation kunde ha för intresse i detta. Jag förklarade frankt att jag ville höra om man i Europaparlamentet verkligen insåg vikten av att reducera EU:s jordbruksbudget till förmån för forskning och utveckling. Särskilt inom den växande tjänstesektorn. De såg oförstående på mig.

Kenneth Bengtsson, ordförande i Svenskt Näringsliv, inledde seminariet med att säga att en kris är upptakten till förändring och uppmanade parlamentet att ta tillfället i akt att reformera budgeten.

Göran Färm, ledamot av Europaparlamentet, förklarade att EU nu får arbeta med worst case scenario för det är där vi befinner oss. I valet mellan en liten eller en bättre budget väljer Färm det senare. I stället bör EU fokusera på att få en budget som ger hållbar tillväxt och arbete.

EU:s budget fyller inte bara tillväxtmål, förklarade Fabian Zuleeg från tankesmedjan EPC, utan har fem rubriker:

  1. Smart och inkluderande tillväxt
  2. Hållbar tillväxt: naturresurser 
  3. Säkerhet och medborgarskap 
  4. Globala Europa 
  5. Administration

Att medlemsländerna inte är konsekventa och ändrar sin position längs förhandlingarna underlättar inte arbetet.

Zuleegs anser att det är bättre att stärka politiken och budgetens samordning mellan alla nivåer samt skapa bättre synergi mellan europeiska, nationella och subnationella budgetar är nödvändiga medel för att undvika att duplicera utgifter och uppnå bättre resultat med färre resurser. Han tyckte också att parlamentet försuttit sin chans att påverka budgeten på riktigt. De borde ha varit mer proaktiva för att skapa en sund budget.

Marit Paulsen bad att man skulle sluta generalisera gällande EU:s jordbrukspolitik. Den är inte alltigenom dålig. Den nya budgeten innehåller delar om landsbygdsutveckling, forskning och så kallad greening. Däremot var hon kritisk till den delen som handlar om ekonomiskt stöd till jordbrukarna framförallt för att den inte hamnar hos jordbrukarna utan hos olika mellanhänder eller banker, och dessutom får markpriserna att stiga.

Businesseuropes James Watson var besviken på att parlamentet inte bättre drev på större resurser till posterna om forskning med Horizon 2020, Infrastruktur Connecting Europé samt Entreprenörskap och PPP eftersom dessa program skulle bidra till företagens utveckling och därmed tillväxt. Dessutom skulle det skicka en negativ signal till medlemsländerna om EU sänkte sin forskningsbudget. De länder som skulle ta detta som intäkt för att minska sina forskningsbudgetar är de som redan ligger efter inom forskning, vilket skulle skapa än större obalans.

Under debatten fick även omdiskuterade regionstödet, som står för ca 40 procent av budgetens kritik. Jens Nilsson, ledamot av Europaparlamentet, invände att regionstödet används av lokala företag i lokal forskning.

Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet, framhöll att han oroades av hur EU-budgeten användes, att vissa investeringar eller utgiftsposter snarare stjälpte än hjälpte tillväxt och att slog fast att han hursomhelst såg att EU i framtiden skulle vara en kunskapsunion än en jordbruksunion.

Och även om jag håller med Hökmark påmindes jag återigen om EU-arbetets komplexitet. Det är lätt att från utsidan vara kategoriskt negativ eller enkelspårig. Kommissionstjänstemännens reaktion blev mer förståelig. Allt är inte vad det ser ut att vara.