Almega välkomnar regeringens betoning på tjänsteforskning och tjänsteinnovation

Först och främst är det en fantastisk ökning av forskningsbudgeten i forsknings- och innovationspropositionen, hela ytterligare 4 miljarder kronor 2016. Man ska dessutom komma ihåg att förra proppen innebar en ökning på 5 miljarder. Då var dock fokus på fakulteterna och de utpekade strategiska forskningsområdena.

Mot den bakgrunden är det verkligen glädjande att se att regeringen lyssnat till näringslivets rop på satsningar på samverkansprogram.

Vinnova hade redan berett väg genom att starta upp strategiska innovationsprogram (SIP). Vi på Almega jobbar exempelvis tillsammans med Teknikföretagen och MTC för fullt med en agenda för tjänsteinnovation.

Fast samtidigt som jag utropar hurra, kan jag inte låta bli att tycka att det är lite lustigt när regeringen å ena sidan betonar att branschforskning inte är vägen att gå på grund av inlåsningseffekter, å andra sidan med fet pengapåse pekar ut livsvetenskap, gruva/stål och skogsråvara/biomassa som områden som får särskilda välfinansierade program.

Ja ja, som sagt är vi hur som helst glada att konstatera att under de kommande fyra åren kommer regeringen skjuta till 700 Mkr till SIP och med kraftfull matchning från VINNOVA och kan det nog bli en riktigt bra start.

I proppen står även att läsa att Vinnova bör ”genomföra en riktad satsning på tjänsteforskning i syfte att skapa en svensk tjänsteforskning med internationellt hög vetenskaplig kvalitet som kan bidra till näringslivets konkurrenskraft och till förnyelse av offentlig sektor”. Det är musik i mina öron! Att sedan RISE Holding uppmanas att arbeta för att instituten ska ”stödja nyttiggörande av tjänsteinnovation” och att satsningen på test- och demoanläggningar även gäller testbäddar kopplat till sjukhus och hållbar samhällsbyggnad, kan få mig att dansa till musiken.

Regeringens riktade satsning på hållbart samhällsbyggande välkomnar vi varmt på Almega. Under de kommande fyra åren kommer 205 Mkr tillföras Formas för att utforma samverkansprogram. Det är inte en branschsatsning utan snarare en utmaningsdriven satsning som är tvärvetenskaplig i sin karaktär. Den kommer att kräva många branschers involvering, inte minst från teknikkonsulterna och arkitekterna som ju inte står för en stor del av kompetensen och utvecklingen. I propositionen betonar man vikten av att hållbarhetsbegreppet även ska innefatta sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella aspekter. Bra!

Den demografiska utmaning vi står inför kommer att kräva att vi agerar. Därför är det glädjande att se att regeringen satsar på forskning om åldrande och hälsa. Förutom de 175 Mkr extra som Vetenskapsrådet tilldelas får även Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samma tillskott.

Viktigt är att regeringen betonar att det inte bara handlar om medicinsk och medicinskteknisk forskning, utan även socialvetenskaplig och vårdvetenskaplig sådan. Vården står inför utmaningar i form av tvärsektoriella problemställningar och sammansatta behov hos patienter.

Även innovativ användning av IT för tekniska hjälpmedel och nya behandlingar lyfts som ett eftersatt område med stor potential. Här skulle vi vilja se krafttag, något som IT och Telekomföretagen lyfter i initiativet Välfärdsteknologi. När det gäller IT- och telekombranschen är det viktigt att branschens behov av forskning och utveckling inte förbises. Sverige är en ledande IT-nation och det är inte hållbart att endast se IT och mjukvara som ”enabling technology”, då är risken för urholkning stor.

Förutom satsningen på åldrande och hälsa uppmanar regeringen Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap att årligen avsätta 40 Mkr av anslagen på vårdvetenskaplig forskning. Den forskning som FAS finansierar på vårdområdet handlar om exempelvis omvårdnad, socialmedicin och folkhälsa. Därför är det av stor vikt att uppdraget inte bara ges till Vetenskapsrådet (som finansierar i huvudsak medicinsk vårdforskning). Båda delar behövs för att vi ska långsiktigt stärka vården.

Vi hade gärna sett att regeringen prioriterat införande av samverkansindikator i tilldelningen av basanslag framför Peer-Review (konkurrensutsättning genom kollegial bedömning). Istället skjuter man detta på framtiden och lägger över jobbet på forskningsfinansiärerna.

Summa summarum kan jag dock konstatera att forsknings- och innovationspropositionen 2012 innebär ett kliv mot tillämpbarhet, innovation och i slutändan global konkurrenskraft och tillväxt.

Uppdaterat: här hittar du alla Almegas kommentarer forsknings- och innovationspropositionen.