Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nu införs regler för ledighet från en civil arbetsgivare för arbete inom Försvarsmakten. I och med att en ny lag om anställning inom Försvarsmakten träder i kraft den 1 juli 2012 så införs även regler i frågor som rör rätten till ledighet från en anställning hos en civil arbetsgivare.

Här nedan kommer några av de viktigaste reglerna i lagen om vissa försvarsmaktsanställningar
(2012:332) som rör civila arbetsgivare:

– Rätt till ledighet från en civil anställning
– Utökad ledighet
– Anmälan
– Rätt att skjuta upp ledighet
– Avbryta ledighet
– Skydd för den civila anställningen
– Informationsskyldighet för tidvis tjänstgörande
– Semesterfrågor
– Rehabilitering
– Skadestånd och preskription

Rätt till ledighet från en civil anställning
 

a) Ledighet för provanställning

En arbetstagare har rätt att vara helt ledig under högst sex månader för en provanställning som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande inom Försvarsmakten. En sådan ledighet kan tas ut under endast en period hos samma arbetsgivare. Ledigheten behöver inte ha omfattat sex hela månader för att utgöra en period. Någon rätt till ledighet på deltid föreligger inte.

En förutsättning för ledigheten är att arbetstagaren vid ledighetens början har varit anställd hos sin civila arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren. Det avgörande är att kvalifikationstiden är uppnådd vid tidpunkten för ledighetens början. En anmälan om ledighet kan alltså göras innan kvalifikationstiden uppnåtts.

En arbetstagare som varit ledig för en provanställning som kontinuerligt tjänstgörande arbetstagare har efter provanställningens sex månader inte rätt till ytterligare ledighet från sin civila anställning. Arbetstagaren måste då välja om han eller hon vill fortsätta kontinuerligt inom Försvarsmakten eller återgå till sin civila anställning. Ett ytterligare alternativ är att arbetstagaren erhåller anställning för tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten.

b) Ledighet på heltid för tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten

En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sin civila anställning för tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten. En sådan ledighet får omfatta högst tolv månader i följd. Föregås tjänstgöringen av en provanställning får ledigheten pågå högst arton månader i följd. Någon möjlighet till ledighet på deltid finns inte.

En förutsättning för rätt till ledighet under mer än sex månader i följd för tidvis tjänstgöring är dock att arbetstagaren inte har tjänstgjort i Försvarsmakten de senaste tolv månaderna före den aktuella ledighetsperioden. I så fall har arbetstagaren endast rätt till högst sex månaders ledighet.

Denna begränsning gäller inte ledighet för provanställning. Det betyder att arbetstagaren under provanställningen kan ansöka om ledighet för tidvis tjänstgöring och därefter påbörja den ledigheten omedelbart i anslutning till provanställningen.

Utökad ledighet

Om Försvarsmakten anser att det finns synnerliga skäl har arbetstagaren rätt till längre ledighet. Det kan till exempel vara situationer där det inte är möjligt att avbryta en internationell militär insats på grund av att det rådande säkerhetsläget. Arbetstagaren ska underrätta sin civila arbetsgivare om en sådan förlängning. Är arbetstagaren förhindrad att göra detta ska Försvarsmakten meddela den civila arbetsgivaren om förlängningen.

Anmälan

En arbetstagare är skyldig att anmäla kommande ledighet till sin civila arbetsgivare minst två månader före varje ledighetsperiods början. Detta gäller såväl ledighet för provtjänstgöring som för tidvis tjänstgöring. I sin anmälan ska arbetstagaren ange när ledigheten ska påbörjas och hur länge ledigheten är planerad att pågå.

Får arbetstagaren mindre än två månader i förväg veta att hon eller han ska tjänstgöra i Försvarsmakten ska arbetstagaren anmäla ledigheten så snart som möjligt. Även en förlängning av ledighet ska anmälas så snart som möjligt. Är arbetstagaren förhindrad att göra en sådan anmälan ska Försvarsmakten anmäla förlängningen till den civila arbetsgivaren för arbetstagarens räkning.

Rätt att skjuta upp ledighet

I fråga om ledighet för provanställning och ledighet för den första tjänstgöringsperioden för tidvis tjänstgöring, om denna inte inletts med en provanställning, har den civila arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten högst tre månader från det att arbetstagaren anmält ledigheten. Sker detta ska arbetsgivaren omedelbart underrätta arbetstagaren om uppskovet.

Avbryta ledighet

En arbetstagare har rätt att avbryta sin ledighet och återuppta arbetet hos sin civila arbetsgivare. Om arbetstagaren vill återgå ska han eller hon underrätta sin civila arbetsgivare så snart som möjligt. Om ledigheten varit avsedd att pågå i en månad eller mer, har den civila arbetsgivaren rätt att senarelägga återgången högst en månad efter det att denne tagit emot underrättelsen. Arbetstagaren har alltid rätt att återgå i sitt civila arbete vid den tidpunkt då ledigheten skulle ha upphört utan särskild underrättelse.

Skydd för den civila anställningen

En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas för att han eller hon begär ledighet, eller tar ut ledighet, för tjänstgöring hos Försvarsmakten. Sådan begäran eller sådan ledighet får heller inte föranleda minskade anställningsförmåner, försämrade arbetsvillkor eller omplacering, såvida inte detta är en nödvändig följd av ledigheten.

När det gäller löneökningar innebär lagen ingen garanti för en viss löneutveckling utan lönen ska sättas på samma sätt för arbetstagare som är frånvarande för tjänstgöring inom Försvarsmakten som för andra arbetstagare. Arbetstagaren är alltså inte, som fallet är enligt föräldraledighetslagen, tillförsäkrad samma löneutveckling och villkor i övrigt under ledigheten som när arbetstagaren utför arbete hos arbetsgivaren.

Om en tidvis anställd söker arbete hos en civil arbetsgivare får den arbetssökande inte behandlas sämre än vad som skulle ha varit fallet utan anställningen hos Försvarsmakten.

Informationsskyldighet för tidvis tjänstgörande

En tidvis tjänstgörande arbetstagare ska informera sin civila arbetsgivare om anställningen i Försvarsmakten. Denna information ska lämnas när anställningsavtalet ingås med en civil arbetsgivare eller i samband med att arbetstagaren tar anställning i Försvarsmakten.

Arbetstagaren är också skyldig att hålla sin civila arbetsgivare informerad om planerad tjänstgöring i
Försvarsmakten i den mån den påverkar arbetstagarens rätt till ledighet från sin civila anställning.

Några tidsfrister för denna informationsskyldighet eller sanktioner vid försummelse att informera finns inte.

Semesterfrågor

a) Semester som tjänats in hos Försvarsmakten

Har en tidvis tjänstgörande arbetstagare tjänat in semesterledighet under tjänstgöring hos Försvarsmakten, ska ledigheten läggas ut under den civila anställningen i den utsträckning som Försvarsmakten inte redan har lagt ut semestern. Den civila arbetsgivaren ska lägga ut sådan semester på samma sätt som om semestern tjänats in hos denne.

Av årets semesterdagar ska de dagar med semesterlön som tjänats in hos Försvarsmakten läggas ut först.

Den civila arbetsgivaren är dock inte skyldig att betala semesterlön för annan semester än den som tjänats in i den civila anställningen. Det är Försvarsmakten som ska betala semesterlön som avser den semester som intjänats i den anställningen.

 När den civila arbetsgivaren lägger ut semesterledighet som tjänats in hos Försvarsmakten ska arbetsgivaren underrätta Försvarsmakten om detta. När Försvarsmakten fått informationen ska myndigheten betala ut semesterlön för de utlagda semesterdagarna.

Försvarsmakten ska å sin sida meddela den civila arbetsgivaren hur många semesterdagar med semesterlön som tjänats in under tjänstgöringen hos Försvarsmakten, hur många av dessa dagar som lagts ut under semesteråret samt hur många semesterdagar utan semesterlön som har lagts ut. Underrättelsen ska lämnas när tjänstgöringsperioden hos Försvarsmakten avslutas.

Försvarsmakten, ska ledigheten läggas ut under den civila anställningen i den utsträckning som Försvarsmakten inte redan har lagt ut semestern. Den civila arbetsgivaren ska lägga ut sådan semester på samma sätt som om semestern tjänats in hos denne.

Av årets semesterdagar ska de dagar med semesterlön som tjänats in hos Försvarsmakten läggas ut först.

Den civila arbetsgivaren är dock inte skyldig att betala semesterlön för annan semester än den som tjänats in i den civila anställningen. Det är Försvarsmakten som ska betala semesterlön som avser den semester som intjänats i den anställningen.

När den civila arbetsgivaren lägger ut semesterledighet som tjänats in hos Försvarsmakten ska arbetsgivaren underrätta Försvarsmakten om detta. När Försvarsmakten fått informationen ska myndigheten betala ut semesterlön för de utlagda semesterdagarna.

Försvarsmakten ska å sin sida meddela den civila arbetsgivaren hur många semesterdagar med semesterlön som tjänats in under tjänstgöringen hos Försvarsmakten, hur många av dessa dagar som lagts ut under semesteråret samt hur många semesterdagar utan semesterlön som har lagts ut. Underrättelsen ska lämnas när tjänstgöringsperioden hos Försvarsmakten avslutas.

b) Semester som tjänats in hos den civila arbetsgivaren

På motsvarande sätt ska Försvarsmakten lägga ut outtagen semester som en tidvis tjänstgörande arbetstagare tjänat in hos sin civila arbetsgivare. Undantag gäller om tjänstgöringen hos Försvarsmakten är av sådant extraordinärt slag, exempelvis medverkan i internationella insatser, att det inte går att lägga ut sådan semester.

Av de semesterdagar som Försvarsmakten lägger ut ska de semesterdagar som tjänats in under tjänstgöring hos Försvarsmakten läggas ut först.

När Försvarsmakten lägger ut semesterledighet som tjänats in hos den civila arbetsgivaren ska Försvarsmakten underrätta den civila arbetsgivaren om detta. När den civila arbetsgivaren fått informationen ska arbetsgivaren betala ut semesterlön för de utlagda semesterdagarna.

Den civila arbetsgivaren ska underrätta Försvarsmakten om hur många semesterdagar med semesterlön som arbetstagaren har tjänat in hos den civila arbetsgivaren, hur många av dessa dagar som lagts ut under semesteråret samt hur många semesterdagar utan semesterlön som har lagts ut. Underrättelsen ska lämnas när tjänstgöringsperioden hos Försvarsmakten påbörjas.

Ledigheten är inte semesterlönegrundande hos den civila arbetsgivaren.

Rehabilitering

Lagen innehåller inga särskilda regler om arbetsgivares rehabiliteringsansvar utan de vanliga reglerna gäller. Detta betyder att Försvarsmakten ansvarar för rehabilitering av sjukdomar och skador som inträffar och visar sig under tjänstgöring hos Försvarsmakten. Skador och sjukdomar som härrör från sådan anställning men som visar sig först under en senare anställning hos en civil arbetsgivare kommer att omfattas av den arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Skadestånd och preskription

Lagen innehåller regler om arbetsgivarens skadeståndsansvar om denne bryter mot lagen. Skadeståndet kan avse både allmänt och ekonomiskt skadestånd.
Beträffande preskriptionsregler hänvisar lagen till motsvarande bestämmelser i lagen om anställningsskydd, semesterlagen och medbestämmandelagen.