Lågt intresse för samverkan med näringslivet

Två tredjedelar av alla med lång högskoleutbildning hamnar i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna. Därför är intresset stort i många tjänsteföretag för att samverka med högskolan och komma in på ett tidigt skede i utbildningarna.

Personalen och kompetensen är den absolut viktigaste resursen och insatsvaran, och suget att anställa är stort. Under perioden 1993-2010 ökade sysselsättningen i den kunskapsintensiva tjänstektorn med hela 462 000 personer, samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 500 000 personer.

Trots detta möts vi av en mycket avvaktande hållning när vi vill diskutera samverkansfrågor. Departement och myndigheter skruvar obekvämt på sig när vi kommer med önskemål om mer resurser till och bättre utvärdering av lärosätenas samverkansuppgift.

Ett konkret exempel är att jag hörde av mig till Högskoleverket med anledning av att de idag anordnar en konferens om det nya kvalitetutvärderingssystemet, som jag ville delta på. Här är svaret jag fick: ” Sorry Fredrik, detta är inte en öppen konferens. Vi har inbjudit landets rektorer, tillsammans med sin kvalitetsansvarige, Högskoleverkets referensgrupp samt representanter för SUHF, SFS och SULF.”

Visserligen deltar Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen på konferensen, men jag tycker Högskoleverkets inställning vittnar om att det finns en stark misstro mot vårt engagemang i högskolans utveckling.

Möjligen grundar det sig i den felaktiga (och enligt min mening utbredda) uppfattningen att näringslivet vill montera ner det akademiska och vetenskapliga och ersätta det med våra krav. Vi är antikrist i förhållande till den rådande tron på frälsning genom vetenskap och kunskapsutveckling. Men faktum är att vi inte är så korkade att vi vill stänga inne akademins fria och kritiska tänkande, eller sökandet efter nya kunskaper.

Forskare ska ha full rätt att kritiskt granska även näringslivet, utan att fråga oss om lov. Annars går det inte att garantera kvalitén på kunskaperna, och kunskapsutvecklingen avstannar. Till skada för både näringsliv och samhälle. Fast detta är inget argument mot samverkan med näringslivet.

Vetenskaplig nivå får inte bli en ursäkt för att ducka för faktumet att högskolan fyller en viktig roll för samhället och för näringslivet.  En huvuduppgift är att utbilda studenter, varav de flesta kommer att söka jobb utanför den akademiska sfären. Det ligger i deras intresse, såväl som näringslivets och samhällets, att övergången till jobb blir smidig. Är det inte självklart att högskolan måste ha fler mål än enbart det akademiska?

Tyvärr är dessa mål mycket vagt uttalade idag, och diskussionen om dem är i det närmaste obefintlig.  Därför kämpar vi för att uppmärksamma ett: näringslivets utveckling och behov av kunskaper och kompetenser. Kopplat till detta ligger studenternas möjligheter att få jobb, och att hitta avsättning för de kunskaper och kompetenser de förvärvar.

Varför är motståndet så stort mot att föra en dialog om dessa frågor?