Ingen sjuklön efter arbetslivsintroduktion

Förtydligande av arbetsgivarens ansvar för sjuklön: Arbetsgivaren ska normalt inte betala ut sjuklön direkt efter arbetslivsintroduktion. Det framgår av det förtydligande av sjuklönelagen som börjar gälla den 1 juli 2012. Förtydligandet innebär att det av lagtexten framgår att en ny sjuklöneperiod påbörjas endast om arbetstagaren helt har återgått i arbete och utfört arbete under minst en dag sedan arbetsgivaren senast betalade sjuklön för en hel sjuklöneperiod. Detta gäller till exempel då en sjukskriven arbetstagare återkommit efter att ha genomgått arbetslivsintroduktion, ALI.

Almega har redan tidigare i vår rådgivning framhållit att det i dessa situationer inte är fråga om ny sjuklöneperiod. Nu kommer alltså ett förtydligande i lagen som bekräftar denna tolkning.

Vad innebär de nya reglerna?

För att en ny sjuklöneperiod ska anses påbörjas krävs att arbetstagaren har återfått sin arbetsförmåga helt och har arbetat minst en dag. För det fall arbetstagaren beviljats ledighet av annan anledning än sjukdom för del av dag, till exempel föräldraledighet, ledighet för tandläkarbesök med mera ska den anställde anses ”helt ha återgått i arbete” om han eller hon har utfört arbete den resterande tiden av arbetsdagen.

Förtydligandet får även betydelse i andra situationer som till exempel om en anställd varit sjukskriven under graviditet och på nytt är sjukskriven i anslutning till att föräldraledigheten upphör. I det fallet krävs att arbetstagaren återgår i tjänst och arbetar minst en dag för att arbetsgivaren ska bli skyldig att betala en ny sjuklöneperiod om 14 dagar.

Om en anställd varit sjukskriven före en semester och är fortsatt sjuk efter semestern är arbetsgivaren ansvarig för en ny sjuklöneperiod om 14 dagar endast om arbetstagaren avbrutit sin sjukskrivning för att ha semester. Arbetstagaren anses i en sådan situation ha återgått i arbete under sin semester.

En arbetstagare som får sjukpenning från Försäkringskassan kan dock få ut semester och fortsätta få sjukpenning för samma tid. För att en ny sjuklöneperiod ska inledas efter att arbetstagaren tagit ut semester under en löpande sjukskrivning krävs att arbetstagaren återfår sin arbetsförmåga helt och arbetar minst en dag.