”Tjänsteinnovation är stommen i den nationella innovationsstrategin”

Det var näringsminister Annie Lööfs budskap idag på det dialogmöte som Almega arrangerade tillsammans med SKL, Teknikföretagen, Företagarna, Vinnova och Näringsdepartementet (nationella innovationsstrategin). Det lovar verkligen gott!

Till dialogmötet kom ett nittiotal engagerade och välinsatta personer från tjänsteföretag, industrin, offentliga verksamheter och olika intresseorganisationer. Intresset är uppenbart väldigt stort och det är ju inte så konstigt eftersom:

–          tjänstesektorn växer 3 av 4 arbetar i totala tjänstesektorn och 50% i den privata tjänstesektorn, drygt 70 % av BNP står totala tjänstesektorn (inklusive offentlig sektor) för och 46 % av BNP står den privata tjänstesektorn för (exkl off sektor). De kunskapsintensiva tjänsteföretagen (ex teknikkonsulter, IT-konsulter) i spetsen växer och anställer en allt större andel av vår högkvalificerade arbetskraft. De blir viktiga kunskapsmotorer.

–          i industrin kan inte längre förlita sig på tekniken för att vidmakthålla lönsamhet, kundintresse och marknadsandelar, utan tjänstedelarna är de som ökar. Industrin står inför en omställning att bedriva sina affärer utifrån det erbjudande/värde/helhetslösning man levererar till kund (istället för som tidigare bedriva affärerna utifrån själva tillverkningen). I stora delar av industrin kommer hälften av intäkterna från tjänster (alltså inte från själva lastbilen, stålet eller kylskåpet).

–          offentlig sektor står inför stora utmaningar med bland annat åldrande befolkning, hälsofrågor och behov av högkvalitativ utbildning på samtliga nivåer. Att leverera tjänster, inte sällan i samverkan med privat näringsliv, där brukare/patient/elev/förälder/medborgare involveras och där system utformas för effektiv leverans med fungerande organisation och ledarskap är den verklighet man lever i. Inte minst behövs system för kvalitetsmätning och frågor kring patient/brukarrättigheter utvecklas.

Vinnova har idag deadline för utlysningen Planeringsbidrag för strategiska innovationsprogram (SIP) och general direktör Charlotte Brogren redogjorde för upplägget vid dialogmötet. Större delen av förmiddagen ägnades åt att diskutera vad en agenda för en SIP inom tjänsteinnovation skulle innehålla. Det är en högst relevant fråga mot bakgrund av att Almega, Teknikföretagen och MTC just idag lämnat in en ansökan om en SIP-tjänsteinnovation till VINNOVA.

Med så bred uppslutning kring behovet och så många som vill engagera sig, kan jag inte se det som annat än självklart att vi får bidraget och möjligheten att börja rigga. Inte bara vi i näringslivet utan lika viktigt är att offentliga Sverige involveras.

Tyvärr deltog ingen från utbildningsdepartementet, men jag hoppas ändå att denna starka manifestation för samverkansprogram går fram även till dem. För det räcker inte med att Vinnova och näringsministern med sitt departement är med på banan. Den kommande forsknings- och innovationspropositionen måste också verka för att stärka innovationskraften ekonomiskt och möta behovet av samverkan, det vill säga bland annat ytterst stärka Vinnovas resurser till de kommande SIP:arna. Det är avgörande för svensk konkurrenskraft.

Så, i höst så kommer vi i olika konstellationer samla aktörerna på nytt för att hands-on rigga en tjänsteinnovations-SIP. Vi har en styrgrupp på plats, med representanter från bland annat ÅF, Capio, Elictrolux, TeliaSonera, Ericsson, IBM, Semcon, Volvo.

Det ska bli riktigt spännande!