Sverige behöver tänka nytt kring skatterna

Miljöpartiet och Almega efterlyser en bred skatteöversyn. Sverige behöver göra en omställning av skattesystemet som inte vilar på historiens lagrar utan blickar framåt. En omställning bort från hårdbeskattning av tjänster, arbete och kunskap till skatter som förenar god ekonomisk utveckling med hållbarhet.

Sverige är idag ett land som i hög grad lever på tjänsteproduktion och hög kunskap. Så såg det inte gör två decennier sedan när den senaste skattereformen genomfördes. Enbart inom näringslivet är drygt två miljoner sysselsatta i tjänstesektorn. Inkluderas den offentliga sektorn arbetar ungefär 3 av 4 svenskar i tjänstenäringarna. Samtidigt råder ett starkt ömsesidigt beroende mellan den varuproducerande industrin och många tjänsteföretag. Inte minst är många av de stora svenska exportföretagen stora inköpare av ett brett spektrum av tjänster.

Något som visat sig särskilt intressant under senare år är det Eurostat definierar som KIS – Knowledge Intensive Services, företag som producerar tjänster med ett kvalificerat kunskapsinnehåll och vars medarbetare i stor utsträckning är högskoleutbildade. Under det senaste decenniet är det dessa branscher som stått för huvuddelen av de nya jobben i Sverige och som bedöms stå för dem även i framtiden. Tillväxten har varit så stark att drygt en miljon personer i dag arbetar i kunskapsintensiva tjänstenäringar. Det är fler än i tillverkningsindustrin och byggnäringen tillsammans.

Parallellt med denna utveckling har medvetenheten om de grundläggande ekologiska förutsättningarna ökat, där miljöfrågan framstår som vår tids stora ödesfråga. Vi befinner oss i en historisk epok där möjligheten att kombinera ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling kommer vara i fokus.

Dessa frågor ställer krav på en genomgripande omställning. Det behövs handling för att stärka Sverige som kunskapsnation, och för att göra Sverige till ett föredöme för hållbar utveckling.
Skattesystemet spelar här en avgörande roll. Skatter är ett mycket effektivt verktyg för att stödja det som är önskvärt och minska det vi vill se mindre av. Och både Almega och Miljöpartiet kan konstatera att Sverige är i stort behov av ett modernt skattesystem.

Vi har inte genomfört en genomgripande skattereform sedan 1991. Då skulle århundradets skattereform göra det enklare, effektivare och mer legitimt att betala skatt. Sedan dess har avstegen blivit så många att skattesystemet nu är något av en snårskog, med drygt 500 undantag från den ursprungliga reformen. Nu måste enkelheten och likformigheten återigen bli vägledande principer.
Frågan måste då ställas om det kloka i ett skattesystem som så hårt beskattar arbetade timmar och kunskap, då detta är vad vi i Sverige ska leva av i framtiden. Höga skatter på arbete, på både individer och företag, tillsammans med höga marginalskatter, skapar en onödig broms på de kunskapsintensiva företagen i vårt land. Det skattesystem vi har idag är en spegling av hur näringslivet såg ut igår, där skatterna skulle gynna basnäringar och den varuproducerande industrin. Och de 500 undantagen är beviset på att systemet inte följt med i tiden.  

Om arbete ska beskattas mindre måste andra skattebaser få ökad tyngd. En skatteväxling med höjda miljöskatter kan vara en lösning. Att se över moms och avdragsmöjligheter kan bredda skattebaserna ytterligare.
Detta bör ske samtidigt med satsningar på ny energiteknik och uppbyggnad av klimatvänlig infrastruktur, inom till exempel transporter och byggande. Modern IT-teknik kan användas för att minska behovet av miljöbelastande transporter och för att nå högre energieffektivitet. Här har Sverige ett bra tillfälle att agera föredöme för en mer hållbar utveckling, och stärka vår profil globalt som ett miljömedvetet samhälle. Samtidigt kan detta bilda grund för en ökad export av miljörelaterad teknik och kompetens.

Sverige behöver moderniseras. Och det är högt tid att regeringen tar initiativ för en omfattande skattereform som möjliggör det. För att sporra till nya initiativ kommer Miljöpartiet och Almega gemensamt att bjuda in till ett seminarium under våren kring hur en sådan skattereform kan utformas.

Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna.
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega.

Läs debattartikeln på svd.se