Missade möjligheter – återigen

Rekryteringsbarometern 2012

I dag presenterar Svenskt Näringsliv 2012 års rekryteringsenkät. Enkätens resultat är intressant ur många olika aspekter. Vissa svar var förväntade, andra svar visar att det skett en förändring sedan 2010-års enkät.

Drygt vart femte företag/arbetsställe som besvarat enkäten är medlem i något av Almegas förbund. Enkätsvaren visar att Almegas medlemsföretag i större utsträckning än det totala antalet svarande försökt att rekrytera fler medarbetare. I topp ligger Bemanningsföretagen och IT&Telekomföretagen som i genomsnitt velat rekrytera ungefär  tre gånger så många som övriga företag. 

Våra företag har också lyckats rekrytera 50% fler än samtliga företag. Det visar att det är tjänstesektorn som har haft kraftig tillväxt.

Men undersökningen visar även att i genomsnitt har våra företag lyckats rekrytera knappt två personer färre än vad man önskat. Det här får konsekvenser för bland annat företagens expansionsmöjligheter.  

Almegaföretagen ställer större krav på utbildning än vad andra branscher gör. Det var möjligt att  svara att flera olika utbildningsnivåer, 62% av Almegaföretagen kräver högskoleutbildning motsvarande siffra för hela SN är 33%. För IT&Telekom-företagen är siffran hela 73%. Behovet av att rekrytera kvalificerade medarbetare inom IT&Telekomföretagen förstärks i andra undersökningar

54% av företagen som tycker att det har varit mycket svårt eller ganska att rekrytera någon av utbildningsnivåerna. För Bemanningsföretagen är motsvarande siffra 64%.

Personer med rätt utbildning eller rätt yrkeserfarenhet är i särklass starkaste skälet för att det är svårt att rekrytera. Glädjande nog är det bara 2% av Almegas företag som har svarat ”Svartjobb som minskar intresset att ta vitt” jobb endast.

Återigen är det närmare 1 av10 företagare som menar att svårigheten att rekrytera beror på brister hos Arbetsförmedlingen.

Svaren som företagen har gett i rekryteringsenkäten är viktiga för oss i vårt arbete. I diskussioner med politiker, myndigheter, utbildningsväsendet med flera kan dessa resultat understryka våra argument för förändringar i syftet att förbättra villkoren för våra företag.

Det finns mer att hämta i undersökningen och till det kommer jag att återkomma på bloggen.