Ökat värdeskapande för global konkurrentkraft i svenskt näringsliv

Almega har inbjudits att ge synpunkter inför arbetet med att ta fram en ny forsknings- och innovationspolitisk proposition. Rapporten Ökat värdeskapande för global konkurrentkraft i svenskt näringsliv är Almegas inspel till forsknings- och innovationspropositionen 2012.

Allt fler länder integreras i världsekonomin. Utländska multinationella företag sysselsätter ett ökande antal svenskar och svenska globala företag växer i utlandet. Investeringar i FoU sker i allt högre grad utanför företagets nationella gräns. Utmaningen Sverige står inför handlar om hur vi ska bygga upp en internationellt konkurrenskraftig kunskapsnivå och hur vi ska kunna omsätta kunskapen i välfärd. Det kan vi göra genom innovationer som leder till högre förädlingsvärde genom tjänsteutveckling.

Sammanfattning

Sammanfattning av Almegas förslag på ökat värdeskapande – för global konkurrenskraft i svenskt näringsliv.

1. Stärkt forskning som stödjer tjänsteinnovation för ökad tillväxt och global konkurrenskraft för svenska företag

2. Lyft tjänsteinnovation till en strategisk branschöverskridande plattform

a. Plattformen bör innehålla programsatsningar och nya demonstratorer

b. Plattformen bör skapa en nationell struktur för samverkan mellan akademi och företag inom tjänsteforskningen

3. Utveckla ramverket att stödja tjänsteinnovation 

a. öka möjligheterna till kommersialisering av tjänsteforskning:
– satsa på tjänsteinkubatorer
– bredda innovationskontorens arbetsområde till att även gälla stöd till tjänsteinnovationer
– inför ekonomiska incitament i resurstilldelningssystemet för ökad samverkan mellan akademi och näringsliv

b. reformera skattesystemet för tjänstesamhället och den globaliserade ekonomin:
– öppna upp för avskrivningar av immateriella investeringar, exempelvis fortbildning, mjukvara och FoU
– satsa på innovationscheckar till små och medelstora företag för att initiera samverkan med akademien
– minska skattekilarna och marginaleffekterna i skattesystemet

c. utveckla marknaden för ökad tjänsteinnovation:
– utveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) att gälla inom fler branscher
– utveckla innovationsupphandling som verktyg
– stöd tjänsteexport genom riktade satsningar på växande tjänstebranscher

Här hittar du hela rapporten (pdf)