Bra med nytt omställningsavtal

Det är mycket glädjande att Svenskt  Näringsliv och PTK nu blivit ense att uppta förhandlingar om att söka utveckla det existerande omställningsavtalet.

Från Almegas sida har vi under mycket lång tid fört fram allvarlig kritik mot det faktum att det är svårt att få till stånd så kallade avtalsturlistor i syfte att säkra att nödvändig kompetens behålls i företaget vid driftsinskränkningar.

Nuvarande omställningsavtal bygger på att de lokala parterna ska tillse detta men det fungerar inte i praktiken. För att idag få så kallade avtalsturlistor måste arbetsgivaren betala extra vilket enligt Almegas uppfattning står i strid mot gällande omställningsavtal.

Läs även: Svd – PTK öppnar för ändrad turordning