När kunden inte har rätt…

Om en advokatbyrå, tandläkare, snickare eller restaurang både är billigare och har nöjdare kunder än sina konkurrenter så har jag i min enfald trott att det rörde sig om riktigt bra verksamheter. Att det i någon form handlat om det svårfångade begrepp som brukar kallas kvalitet.

I veckan som gick fick jag dock fått lära mig att så inte är fallet. I stället bör kvalitet mätas från hur många anställda verksamheten har och vilken nivå på utbildning de har.

Men jag ska självklart ta lärdom. Nästa gång jag köpt en vara eller tjänst som jag tyckt varit dyr och dålig ska jag i alla fall glädja mig över att den kanske har hög kvalitet. Den kanske tog lång tid för många högutbildade att göra den.

Det är svårt att inte ironisera över den rapporten Konkurrensens konsekvenser som presenterades av SNS i onsdags. Den bortser nästan helt från kostnadsaspekter och kundfokus. Att friskolor och fria förskolor verksamheter levererar till lägre kostnader och med nöjdare kunder, ses inte som en indikation på hög kvalitet utan avfärdas och bortförklaras av diverse olika felkällor.

Men det är inte det som är problemet med forskningsrapporten. För den innehåller bra sammanställningar av forskningsläge och flera intressanta mätningar. Och slutsatserna i rapporten verkar både bra och rimliga. På flera områden är det svårt att mäta effekterna privatiseringar och konkurrensutsättning och att mer forskning behövs.

Problemet med rapporten är att den i upplägg, urval, presentation och slutkommentar andas en politiskt ideologiskt negativ inställning till friskolor och fria förskolor. Det som skulle kunna tyda på något negativt för friskolor och fria förskolor betonas särskilt och effekten blir att det är det avtryck rapporten lämnar blir en vrångbild.

I Svensk Dagbladet fanns i förra veckan en TT-artikel med rubriken Friskolor presterar ofta sämre än kommunala. Det enda i artikeln som ger stöd för den rubriken är ett uttalande i artikeln av nationalekonomen Jonas Vlachos vid Stockholms Universitet. Han säger:

– Det tydligaste kvalitetsproblemet som jag hittat är att elever från vinstdrivande friskolor med ett visst grundskolebetyg tenderar att prestera sämre på gymnasiet än elever med motsvarande betyg från en kommunal grundskola.

Går man in i rapporten och läser avsnittet av Jonas Vlachos så skriver han så här om frågan (läs särskilt sista meningen i första stycket):

 ”Att de kunskapsmått som ofta används inte är helt utan problem blir tydligt även av resultaten i figur 3.8. Där jämförs om det finns systematiska skillnader mellan gymnasie- och grundskolebetyg bland elever som gått på grundskolor med olika huvudmän. Om en viss typ av huvudmän tenderar att ha lägre kunskapsambitioner än en annan så kommer eleverna från dessa skolor att prestera sämre i gymnasiet än elever med motsvarande betyg från andra skolor. Det visar sig att eleverna från vinstdrivande grundskolor presterar något sämre – knappt 0,1 standardavvikelser – än elever med motsvarande betyg från kommunala grundskolor. Någon statistiskt säkerställd skillnad mellan elever från kommunala och icke vinstdrivande friskolor finns däremot inte.

Denna skillnad skulle kunna tyda på att kvaliteten på undervisningen vid de vinstdrivande grundskolorna i genomsnitt är något lägre än vid de kommunala, alternativt att betygssättningen är något generösare på de vinstdrivande skolorna. Resultatet ska dock tolkas med viss försiktighet då det exempelvis kan finnas systematiska skillnader mellan vilka gymnasieprogram som eleverna från olika typer av grundskolor söker sig till.”

Jag vill bara peka på att Jonas Vlachos skriver att det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad i den här delen mellan kommunala skolor eller friskolor. Dessutom ska resultatet tolkas med försiktighet eftersom friskolor många gånger bygger på program utifrån specialområden.

Så nästa gång en granne vid grillen utbrister:

– Det vet man ju att friskolor ofta presterar sämre än kommunala skolor, så får man väl svara:

– Den skillnaden är inte statistiskt säkerställd…