Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd?

Vilka effekter har den ökade andelen privata utförare haft för kvalitet och effektivitet i den offentligt finansierade välfärden i Sverige? Den frågan behandlas i antologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? som SNS idag presenterade vid ett seminarium på Östermalm.

Det går egentligen bara att dra två slutsatser från SNS antologi om konkurrens och effektivitet i välfärden. Den ena är att medborgarna som använder välfärdstjänsterna är mer nöjda. Det andra är att det saknas forskning.

Det är däremot beklagligt att SNS:s forskningschef, Laura Hartman, väljer att dra slutsatser som det inte finns stöd för i den forskning som trots allt finns och redovisas i boken. Man kan fråga sig om vad som kom först, genomgången av befintlig forskning eller slutsatserna?

Det är lätt att misstänka att Laura Hartmans slutsatser grundar sig i hennes egna politiska värderingar snarare än i den genomgång av forskningsresultat som SNS presenterar.

Exempelvis skriver Hartman att ”Slutligen, antologin har inte kunnat visa på några entydiga vinster av konkurrensutsättning”

Lite märkligt kan tyckas då det bara ett par sidor längre fram slås fast att ”Det ökade inslaget av vårdval inom primärvården och omregleringen av apoteksmarknaden verkar hittills ha skapat bättre tillgänglighet genom fler vårdenheter och bättre öppettider. Kunderna hos de privata aktörerna är dessutom något nöjdare. Utvärderingar av vårdvalet i Stockholm visar att fler personer utnyttjar vården efter införandet av vårdval. Mest markant är ökningen i vårdtunga grupper och i områden med lägre inkomster. De privata aktörerna har ofta lägre kostnader.”

Det är synd att SNS väljer att politisera sin forskning och dra slutsatser som inte har stöd i den forskningen som de redovisar.