Den glömda vinkeln

SNS har fått rejält på pälsen efter de publicerat rapporten Konkurrensens konsekvenser, bland annat i denna ledare i Dagens Nyheter. 

Svaret från SNS dröjde inte länge. Idag har man gått ut med en förklaring där man backar från flera påståenden i rapporten, vilket kan läsas på SNS hemsida.

Ett argument som återkommer i SNS rapport är att det saknas forskning inom det område som rör konkurrensutsättning av offentlig sektor. Det är mycket möjligt, men en mycket intressant aspekt finns faktiskt belyst av forskare vid Copenhagen Economics i Almegas rapport Offentlig köpkraft som tillväxtmotor.

Det forskarna lyfter fram är att de uppdrag som offentlig sektor lägger ut på privata aktörer många gånger får en positiv effekt på tillväxten, inte minst lokalt. När ett privat företag tar över ett offentligt uppdrag, så är det inget nollsummespel, där fem offentligt anställda byts ut mot fem privat anställda. Och där fokus är på ren kostnadsbesparing.

Det som istället händer är att det privata företaget utvecklar sin affär i två dimensioner: I nya tjänster och i nya marknader. Och att detta driver på tillväxt och skapar ytterligare mervärden för medborgarna.

Ett av exemplen i rapporten gäller Capio. De började med loboratorieverksamhet i Skaraborgs län, men utvecklades efter hand mot nya tjänster, mot arbetshälsovård och specialistsjukvård. Senare kom Capio att utvecklas i nästa dimension, då man tog sig till Stockholm och Göteborg där man tog över driften av två stora sjukhus. I ytterligare ett steg har Capio utvecklats i båda dimensionerna, genom bland annat etableringar av högspecialiserad sjukvård och forskning i Storbritannien, Tyskland och Spanien.

Så det som började i relativt lite skala har vuxit till en tillväxtmotor, till nytta för alla. I rapporten Offentlig köpkraft som tillväxtmotor” finns det fler exempel på liknande resor som företag har gjort, inom vitt skilda branscher.

Det är möjligt att SNS efterlyser mer forskning. Men denna vinkel – om tillväxt och innovation genom offentliga beställningar – hade varit värd att belysa.