Sverige i topp i Innovation Union Scoreboard 2010

Kommissionen har tagit fram en rankinglista där medlemsländernas innovationskraft graderas. Glädjande kan vi konstatera att Sverige är bäst i klassen!

De parametrar man tittar på är:

  • Enablers” (byggstenarna för innovationsskapande dvs. HR, finansiering och stöd, attraktiva FoU-system)
  • Firm activities” (företagens innovationskapacitet dvs. företagsinvesteringar, entreprenörskap och intellektuella tillgångar)
  • ”Outputs” (hur väl ovanstående punkter omsätts i ekonomin dvs de ekonomiska effekterna)

Samtidigt konstaterar man att EU inte kommit i kapp USA och Japan när det gäller innovationskraft. Brasilien och Kina kommer dessutom starkt. Så det går inte att luta sig tillbaka och slå sig för bröstet. Nu måste vi fortsätta satsa på relevant forskning och utbildning som möter tjänstesamhället och tjänsteföretagens behov.

Men det räcker inte med FoU-satsningar. Lika viktigt är det med en näringspolitik som uppmuntrar innovation, att ramverk och regelverk inte exkluderar tjänsteinnovation.

Tjänsteföretagens innovationer, inte minst i de små och medelstora företagen (SME), ske oftare i företagens direkta affärsverksamhet, till skillnad från teknisk innovation som ofta är sprungen ur FoU-labbet. Vår framtida tillväxt är beroende av SME:s innovativa förmåga.

Samverkan mellan akademien och näringslivet måste öka och det måste skapas incitament för detta. Meriteringssystemet inom den akademiska världen måste förnyas och resurser för samverkan måste avsättas. Särskilt önskvärd är en ökad samverkan mellan SME och akademien.

Vi måste nu komma över den tröskel av mötesovana som finns. Ett sätt är att satsa på innovationscheckar. Erfarenheter från Nederländerna och Danmark visar att samarbeten som annars inte skulle ha kommit till stånd genom checkarna blir verklighet. Dessutom talar erfarenheterna för att mer långsiktigt samarbete etablerats.